Zeist-West

Zeist-West is een gemengde wijk met twee bouwstijlen. Couwenhoven, Brugakker, Nijenheim en Crosestein zijn jaren ‘70 wijken, met flatgebouwen en rijtjeswoningen. Daarentegen zijn Griffensteyn en Kersbergen meer tuindorpen met ruime lanen. Deze verscheidenheid geeft iedere wijk zijn eigen unieke karakter.

De vernieuwing van winkelcentrum De Clomp komt nu na 20 jaar gesprekken en plannen op gang in 2018. Dat is ook nodig want dit winkelcentrum heeft zijn tijd echt gehad. De PvdA wil dat de huidige winkeliers van De Clomp ook in het nieuwe winkelcentrum de mogelijkheid krijgen om terug te keren tegen een betaalbare vergoeding. Hiernaast vindt de PvdA dat van de te bouwen woningen in het nieuwe winkelcentrum een proportioneel deel betaalbaar moet zijn. Tenslotte vindt de PvdA een groene inbedding van het nieuwe winkelcentrum van groot belang. Omwonenden van het hudige winkelcentrum horen uitgebreid betrokken te worden bij deze vernieuwing.

In Zeist-West is het beheer van de openbare ruimte heel belangrijk, ook al door de speciale bodem van dit gebied dat uit klei bestaat. Daarom is een goed beheer van openbare ruimte en vooral het groenbeheer van groot belang. Het schoonhouden van straten en paden is de afgelopen jaren niet altijd op peil geweest, vooral door het groen dat tussen de klinkers van de straten en paden omhoog komt. De PvdA wil dat dit veel beter gebeurt in Zeist-West.

Wat betreft veiligheid en jongerenoverlast is er in Zeist-West nog veel te winnen. De aandacht voor het tegengaan van criminaliteit, asociaal gedrag en overlast door groepen jongeren mag niet verslappen en moet verder versterkt worden door meer toezicht in de wijk, door toezichthouders en cameratoezicht.

In Griffensteijn is sprake van vernieuwbouw. De woningcorporatie Woongoed wil hier de oudere woningen slopen en nieuwe woningen bouwen. Voor de PvdA is de stem van de huidige bewoners bepalend. Zij moeten instemmen met deze plannen. Als dat het geval is, moet een sociaal statuut in samenwerking met bewoners opgezet worden waarin de huidige bewoners een terugkeergarantie krijgen. Voor de PvdA is belangrijk dat hetzelfde aantal sociale woningen terugkomt en dat deze woningen betaalbaar zijn.

De vernieuwing van de Vogelwijk is (nog steeds) niet afgerond. Sinds het begin van de economische crisis (2008) ligt deze vernieuwing stil. De PvdA wil dat deze vernieuwing afgerond wordt zodat er gewerkt kan worden aan een sterke wijk. De PvdA vindt dat er in de verdere ontwikkeling van Vogelwijk meer betaalbare woningen moeten komen omdat hier een grote vraag naar is.

De PvdA was, is en blijft tegen de aanleg van een nieuw fietspad in het ecologisch kwetsbare gebied tussen de Uithof en de wijk Brugakker. Voor de PvdA is alleen optimalisering van de huidige fietsroute (de Bisschopsweg) bespreekbaar. Deze route zou autoluw gemaakt dienen te worden door op deze weg alleen bestemmingsverkeer toe te laten.

Zeist-West heeft een grote Marokkaans – Nederlandse populatie. Met deze bewoners en in goede samenwerking met de moskee wordt gewerkt aan verdere integratie en een wijk waarin burgers elkaar kennen, respecteren en samenwerken.

In Zeist-West verdienen de buurten rond de Nijenheim-flats en de laagbouw in Nijenheim, de flats in Couwenhoven, de Vogelwijk, Griffensteijn, Crosestein en de buurten grenzend aan winkelcentrum De Clomp speciale aandacht wat betreft leefbaarheid.