Zeist-Noord

Zeist-Noord is een zeer diverse wijk. In de wijk liggen buurten met veel sociale woningbouw uit de jaren ’50 en ‘60, zoals Vollenhove, de Verzetswijk, Indische Buurt en Staatsliedenkwartier, oudere middenklasse buurten als de Dichterswijk en modernere buurten als Hoefakker en de Sanatoriumbuurtschap. Allemaal met een eigen karakter. Midden in de wijk ligt het Sanatoriumbos, dat geldt als de “long van Zeist” en waar wat betreft de PvdA geen centimeter meer vanaf mag en behouden moet blijven als natuur- en cultuurbos en als vrije uren recreatiegebied.
Wat betreft veiligheid en jongerenoverlast is er ook in Zeist-Noord nog veel te winnen. De aandacht voor het tegengaan van criminaliteit, asociaal gedrag en overlast door groepen jongeren mag niet verslappen en moet verder versterkt worden door meer toezicht in de wijk, door toezichthouders en cameratoezicht.

Op het randje van de wijk Zeist-Noord wordt, in samenwerking met belanghebbenden en omwonenden gewerkt aan een plan om invulling te geven aan het gebied rond Eikenstein, Rabofacet en TNO. De PvdA steunt deze zogenaamde “gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord”, waar behoud van karakter maar ook de bouw van betaalbare woningen deel van uitmaken.

Met name de L- en Geroflats van Vollenhove, het Staatsliedenkwartier, de Verzetswijk en de Indische Buurt zijn zeer divers qua bewoners. Ook is het aantal zogenaamde “doorstromers”groot in deze buurten. Het creëren en versterken van saamhorigheid is hier dus zeer belangrijk. Zeker inde anonimiteit van de grote flatgebouwen is dit van groot belang. De PvdA wil dat hier actief beleid op gemaakt wordt de komende jaren.

De PvdA vindt verder dat, na alle aandacht die terecht uitgegaan is naar het centrum van Zeist de afgelopen jaren, dat de winkelcentra in Zeist-Noord (Vollenhove, Verzetswijk en de Johan van Oldenbarneveldlaan) aandacht behoeven als winkelcentra met winkels die aansluiten bij de bewoners van de wijk Zeist-Noord.

In Zeist-Noord wonen veel jongeren en ouderen. Voldoende speel- en hangplekken zijn belangrijk om de wijk ook voor jongeren aantrekkelijk te houden. Daarnaast wil de PvdA om de vereenzaming van ouderen tegen te gaan, hen actief bij het wijkontwikkeling te betrekken. Ouderen hebben een volwaardige plaats in deze wijk en het is belangrijk om ouderen de mogelijkheid te geven in hun directe omgeving hun energie, deskundigheid en ervaring in te zetten.

In Zeist-West verdienen de buurten Vollenhove, de Verzetswijk, Indische Buurt, Staatsliedenkwartier en delen van met sociale woningbouw in de Dichterswijk speciale aandacht wat betreft leefbaarheid.