Kerckebosch

De wijk Kerckebosch bestond traditioneel uit villapark Hoge Dennen met daarnaast de buurt Flats Zeist-Oost met vooral sociale huurwoningen, die niet meer voldeden. Het vele groen in de wijken verbond beide gebieden.
De wijk Kerckebosch wordt op dit moment verder vernieuwd. Gemeente Zeist en woningcoöperatie Woongoed Zeist werken samen aan deze wijkvernieuwing. Hierdoor ontstaat een prachtige, nieuwe wijk met een gedifferentieerde bebouwing (sociaal en duur) in het groen.
De PvdA vond en vindt dat in deze vernieuwing de terugkeergarantie van bewoners van de oude flats in de nieuwe wijk Kerckebosch recht overeind hoort te staan. Daar dienen dus voldoende betaalbare woningen voor te zijn. Daarnaast dient de het met bewoners gesloten ‘sociaal statuut’ onverkort uitgevoerd te worden.
Een nieuwe wijk vraagt om wijkopbouw. De voorzieningen en sociale leefbaarheid zijn belangrijke onderdelen van die wijkopbouw. Daarom is in het budget voor de wijkvernieuwing ook een bedrag opgenomen voor een “Sociaal Programma”. Op verschillende momenten in het jaar worden ook vele speciale activiteiten uitgevoerd door en voor de bewoners van de wijk. De PvdA vindt het belangrijk dat het wijkteam Oost van de gemeente, woningbouwvereniging Woongoed, de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) en Meander hierin intensief samenwerken met de aanwezige wijkverenigingen en bewonerscommissies en hen alle steun geven die zij nodig hebben. Zij vormen de schakel naar de toekomst van een leefbare wijk.
De PvdA is blij met de het gebouw “Het Binnenbos” als cultureel middelpunt van de wijk en de nieuw gebouwde brede school. En we zijn blij met de plannen voor de vernieuwing van het winkelcentrum.
De PvdA heeft zorgen over de betaalbaarheid van de gebouwde en nieuw te bouwen sociale woningen. De bouwkosten lopen dusdanig op dat deze qua huur dicht tegen de huursubsidiegrens aanliggen. De PvdA vraagt aandacht hiervoor en wil dat deze huizen in ieder geval dat eventuele huurverhogingen beperkt blijven om onder die huursubsidiegrens te blijven.
Door een amendement van de PvdA in de gemeenteraad is door de gemeente 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om flat 11 (de flat aan de Margrietlaan die niet gesloopt wordt) te verduurzamen. Dit om bij te dragen aan een beter milieu en de energielasten (en dus de woonlasten) van de bewoners beperkt te houden. De PvdA wik dat de bewoners van deze flat intensief betrokken worden bij de planvorming en de uitwerking van de verduurzaming van deze flat.
De nieuwe bewoners van de wijk willen ook invloed op de verdere ontwikkeling van de wijk en dat is hun goed recht. Ook zien we dat de gedifferentieerde bebouwing soms tot schuring leidt tussen “oude” en nieuwe bewoners. Ook dat gebeurt bij het vormen van een nieuwe wijk. De PvdA wil dat het wijkteam Oost van de gemeente, woningbouwvereniging Woongoed, de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) beide partijen serieus nemen en kijken waar het mogelijk is om “win-win’s te vinden. Met name op het verkeer is nog wel het een ander te verbeteren.