Den Dolder

Den Dolder staat nog steeds in het nieuws na de vreselijke moord op Anne Faber, door een cliënt van de in Den Dolder gevestigde forensisch psychiatrische kliniek Aventurijn. Bewoners van Den Dolder voelen zich onveilig en vragen terecht veiligheidsgaranties aan de gemeente en de zorginstellingen in Den Dolder. De PvdA volgt dit intensief en steunt alle maatregelen om de situatie veiliger te maken op korte en langere termijn.

In en rond Den Dolder bevinden zich traditioneel meerdere instellingen voor mensen met een psychische problemen of een verstandelijk handicap. Dat vraagt om een intensieve dialoog van de gemeente en deze zorginstellingen met de inwoners van Den Dolder. Over de veiligheid, over de ontwikkelingen op het terrein van deze zorginstellingen, over de aanwezige patiënten en over de toekomst van de terreinen van de zorginstellingen als deze krimpen.

In een open planproces is met bewoners uit Den Dolder en de zorginstelling Altrecht het afgelopen jaar een gebiedsvisie voor de Willem Arntz Hoeve opgesteld en deze is in grote meerderheid door de gemeenteraad van Zeist vastgesteld. Op basis van deze gebiedsvisie wordt het terrein van de WA-Hoeve een nieuwe invulling met een mengeling van functies. De historische gebouwen worden in ere hersteld en krijgen een nieuwe bestemming. De natuurkwaliteit wordt zo veel mogelijk behouden en op bepaalde plekken verbeterd door het maken van nieuwe groenverbindingen. Er worden nieuwe woningen in het gebied gerealiseerd. Kortom, een grote verandering met respect voor wat er was in het verleden. Maar ook een verandering met aandacht voor zowel de continuïteit van de zorg van Altrecht als de belangen van het dorp. De gebiedsvisie Willem Arntz Hoeve Den Dolder dient als kader voor de toekomstige herontwikkeling van de Willem Arntz Hoeve. De PvdA steunt deze ontwikkeling.

De PvdA is een voorstander van een zogenaamde organische groei voor de dorpen van Zeist. Dit is een groei van het aantal inwoners die in relatie staat tot het voorzieningenniveau van deze dorpen, een groei die het mogelijk maakt de balans voor voorzieningen in stand te houden. De dorpen moeten hun dorpse karakter houden. Daarom is de PvdA tegen grootschalige bouw in de dorpen van Zeist die juist deze balans verstoort.

Den Dolder wordt doorsneden door een spoorlijn die Den Dolder Zuid en Den Dolder Noord van elkaar scheidt. Via een overweg worden beide delen van Den Dolder met elkaar verbonden. Deze overweg wordt door Prorail zeer onveilig geacht en wil dat deze afgesloten wordt voor autoverkeer. Dit autoverkeer zou via een bypass omgeleid worden van het ene deel van het dorp naar het andere. Dit plan wordt het zogenaamde “Drieluik” genoemd. Anderen betwijfelen de risicoanalyse van Prorail en willen geen verandering. Deze onduidelijkheid is nog steeds niet veranderd. Voor de PvdA heeft in deze discussie de veiligheid van de inwoners van Den Dolder altijd voorop gestaan. Daarom zijn wij voorstander van dit “Drieluik”, omdat we verwachten dat dit voor de verkeersveiligheid van inwoners van Den Dolder belangrijk is. Afgesproken is dat een verkeerveiligheidsonderzoek zal plaatsvinden Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek zal de PvdA haar definitieve keuze bepalen. In ieder geval is het afgelopen jaar met steun van de PvdA een tunnel aangelegd ter hoogte van de Tolhuislaan, die beide delen van Den Dolder verbind en die de situatie voor fietsers en voetgangers veel veiliger heeft gemaakt.

Aandachtspunt voor de PvdA in Den Dolder blijft de cohesie tussen de wijken ten noorden en ten zuiden van de spoorlijn en die tussen zeer draagkrachtige – en de minder draagkrachtige bewoners van Den Dolder.

De omni-vereniging DOSC speelt nog steeds een zeer belangrijke, verbindende rol in Den Dolder en verdient daarvoor alle steun van de gemeente Zeist.