Voor u bereikt in 2014 – 2018

Wonen

We hebben veel invloed gehad op de woonvisie en is het gelukt om eind 2017 een amendement er door te krijgen om flat 11 (de sociale huurflat in Kerckebosch die blijft staan) te verduurzamen. Goed voor het milieu en goed voor lagere woonlasten voor de mensen. We hebben kunnen tegenhouden dat de reserve revolving fund sociale woningbouw – een reserve om te kunnen investeren in meer sociale woningbouw – werd wegbezuinigd. We hebben de inkomensgrens voor scheefwoners van € 34.911 naar € 39.874 kunnen verhogen, zodat meer mensen in Zeist in aanmerking komen voor een betaalbare woning.

Zorg – WMO – Jeugdhulp

We hebben het initiatief genomen om te  zorgen dat geld dat voor de zorg is bestemd ook beschikbaar blijft voor de zorg door de oude WMO samen te voegen met de nieuwe WMO en de Jeugdhulp en dus middelen die overbleven in de zorg gereserveerd bleven voor de zorg. We hebben samen met D66 de inkomensgrens voor het minimabeleid kunnen verhogen van 110% naar 130% van het minimumloon, zodat meer mensen ondersteund konden worden. We hebben samen met  GroenLinks een initiatiefvoorstel voor het verbeteren van de toegankelijkheid van Zeist (voor mensen met een beperking) door de gemeenteraad gekregen.

Beheer openbare ruimte

We hebben constante druk richting college uitgevoerd om een beter beheer van de openbare ruimte en de straten en paden van Zeist tot stand te brengen. We hebben er voor gezorgd dat er een jaarlijkse rapportage komt over de maatschappelijke vooriitgang van de Zeister bewoners in het kader van de economische politiek van Zeist. We hebben de financiering van de buurtsportcoaches kunnen verbeteren, zodat ook mensen die onder een normale cao vallen dit belangrijke werk kunnen doen. We zijn actief geweest om zorgvuldig om te gaan met het gemeenschapsgeld, zodat er zo weinig mogelijk weglekt.

Algemeen

Maar we hebben veel meer invloed gehad op de vele dossiers van de gemeente. Met name door onze filosofie dat we Zeist alleen vooruithelpen door onze gezamenlijke lokale inzet. We polariseren niet, maar benoemen problemen en proberen samen met anderen tot oplossingen te komen. Zo zijn diverse dossiers tot een goed einde gebracht. Dossiers als de Centrumvisie, Slot Zeist, energievisie, Jeugdhulp, WMO, sociale werkvoorziening, versnelling huisvestingsopgave, bestaanszekerheidsbeleid, gebiedsvisie Utrechtseweg Noord, Hart van Austerlitz, gebiedsvisie WA-Hoeve, cultuurvisie, sportvisie.
We zijn altijd bezig geweest Zeist nog beter te maken, met name voor mensen met een klein inkomen.

Presidium – Rekenkamer – auditcommissie

Ans van Gelder heeft veel tijd gestoken in haar lidmaatschap van het presidium van de gemeenteraad (de agendacommissie) en als plv. voorzitter van de commissie samenleving. Hans Goorhuis is druk geweest als lid van de Rekenkamer Zeist, een van de controleorganen van de gemeenteraad en de gemeenschap. Karst Schuring was voorzitter van de auditcommissie en van alle financiële commissies rond de grondexploitaties (Kerckebosch, Beukbergen, Hart van de Heuvelrug/vliegbasis Soesterberg, Zeist Centrum). Hiernaast waren Ans en Karst raadsrapporteurs voor de gemeenschappelijke regelingen RDWI (de vroegere RSD) en de VRU (de vroegere brandweer).