Sociale cohesie (samenhang)

De PvdA wil dat iedereen mee kan doen in Zeist.
- Een diverse samenleving waarin mensen met elkaar verbonden zijn.
- Extra werk maken van de opzet van burgerinitiatieven in de sociale woningbouwwijken.
- Extra investeren in het wijkgericht werken, extra ontmoetingsplekken, sport- en culturele activiteiten in wijken en in de bewonerscommissies en speeltuinverenigingen.

Een van de grootste uitdagingen waar Zeist de komende jaren voor staat is het versterken van de samenhang (de sociale cohesie) in Zeist. Nog steeds staat een grote groep Zeistenaren in Zeist langs de kant: laagopgeleiden, mensen zonder werk of met een klein inkomen, mensen met een beperking, mensen uit de verschillende allochtone gemeenschappen in Zeist mensen op zoek naar een betaalbare woning. Zeist lijkt dus niet voor iedereen en dat is niet wat de PvdA wil. De PvdA wil dat ook deze mensen het gevoel hebben dat ze meedoen in Zeist. Dat Zeist ook van en voor hen is.
Daarnaast zien we in de samenleving ook een toenemende individualisering. Mensen komen steeds meer op zichzelf te staan. Dat is misschien belangrijk voor mensen die werk hebben, gezond zijn en een behoorlijk inkomen hebben, maar voor anderen en mensen die wonen in grotere sociale woningbouwcomplexen is dat minder goed; die hebben juist de verbinding met en steun van anderen nodig. Zij hebben juist belang in meer verbinding.

Daarom wil de PvdA werken aan meer verbinding tussen mensen in de wijken om meer samenhang (sociale cohesie) tot stand te brengen. De PvdA vindt het in dat kader belangrijk om meer ontmoetingsplekken in de wijken tot stand te brengen en op wijkniveau ook sport- en culturele activiteiten te organiseren. Dat geeft de mensen in de wijken de mogelijkheid om zaken samen te doen en kunnen kennismaken en elkaar kunnen leren waarderen. En op die manier verbonden raken en op elkaar letten en elkaar steunen. Dat is niet alleen belangrijk voor de onderlinge verbondenheid maar ook voor de veiligheid.

De gemeente Zeist steunt het werken aan sociale cohesie door haar wijkgericht werken, in samenwerking met de politie, de woningbouwverenigingen en de welzijnsorganisatie Meander. De PvdA steunt dat van harte en wil extra investeren in dat wijkgericht werken, dat een nog belangrijkere positie moet innemen in de gemeentelijke organisatie. De PvdA vindt dat het wijkgericht werken met name gericht moet zijn op wijken met veel sociale woningbouw; die wijken hebben dat het hardst nodig. Dat geldt ook voor de bewonerscommissies en –verenigingen en speeltuinverenigingen in die wijken, die de positieve krachten van een wijk vormen. De PvdA wil de gemeentelijke steun aan hen versterken.

De PvdA wil stimuleren dat met name mensen in de sociale woningbouwwijken van Zeist hun eigen leven weer in handen krijgen, onze betrokkenheid voelen en mee kunnen doen in Zeist. Volgens de PvdA zou dat kunnen door het actief stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven in deze wijken in Zeist. We kennen het belang van het werk van Kerk en Samenleving, de Voedselbank, de weggeefwinkel, de Stichting leergeld, de inloophuizen, Sociaal raadslieden, de stichting Tolerance en andere organisaties in deze wijken. Zij zijn de backbone van de Zeister samenleving en het versterken van die organisaties en het opzetten van nieuwe burgerinitiatieven in bijvoorbeeld de zorg, werk en inkomen en het beheer van de openbare ruimte zal mensen versterken. De PvdA wil tijd, mensen en geld inzetten om met name mensen in wijken met veel betaalbare woningen te betrekken. Om Zeist weer te zien als “samen” in plaats van de door de huidige individualisering opgedrongen verzameling van individuen.

De PvdA wil dat iedereen mee kan doen in Zeist.

Daarom staat de PvdA voor:

  • Een diverse samenleving waarin mensen met elkaar verbonden zijn.
  • Extra werk maken van de opzet van burgerinitiatieven in de sociale woningbouwwijken.
  • Extra investeren in het wijkgericht werken, extra ontmoetingsplekken, sport- en culturele activiteiten in wijken en in de bewonerscommissies en speeltuinverenigingen