Onderwijs

De PvdA wil dat alle Zeistenaren zich veilig voelen in Zeist.
- Dat onderwijsachterstanden snel aan het licht komen en dat er, zo nodig vanuit het activerend jongerenpakket, maatregelen genomen worden.
- Dat kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking of met een opvoeding- of leerprobleem zowel in het speciaal als regulier onderwijs op maat gesneden onderwijs krijgen.
- Dat schoolverzuim verder dient teruggedrongen te worden.

Goed onderwijs vergroot de mate waarin mensen in staat zijn om in de maatschappij te functioneren. Hoewel in theorie de kansen gelijk zijn blijkt de praktijk toch vaak weerbarstiger. De PvdA vindt het dan ook belangrijk dat onderwijsachterstanden snel aan het licht komen en dat er, zo nodig vanuit het activerend jongerenpakket, maatregelen genomen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het tijdelijk financieel ondersteunen van bijlessen.
Iedereen moet een gelijke kans krijgen om zijn of haar eigen talenten maximaal te ontwikkelen. Het is daarom ook van groot belang dat kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking of met een opvoeding- of leerprobleem zowel in het speciaal als regulier onderwijs op maat gesneden onderwijs krijgen.

De PvdA vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen Op basis van een analyse van de inschrijvingsmethode en de knelpunten hierbij dient overleg plaats te
vinden tussen gemeente en schoolbesturen en om te zoeken naar oplossingen.

Om achterstanden in de ontwikkeling van kinderen snel aan te pakken is het van belang om ouders zo vroeg mogelijk te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen en de vroeg- en
voorschoolse educatie in stand te houden. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de vroeg- en voorschoolse educatie en ouder
betrokkenheid, maar de gemeente blijft actief betrokken.

Schoolverzuim dient teruggedrongen te worden. Door schoolverzuim lopen jongeren het risico hun startkwalificatie niet te halen. Geen startkwalificatie is een beperking om een eigen toekomst op te bouwen. Nu de gemeente meer taken krijgt op het gebied van jeugdzorg en tegelijkertijd minder financiƫle middelen tot haar beschikking heeft, is een goede samenwerkingsstructuur nog waardevoller.

Het is belangrijk dat jongeren werkervaring kunnen opdoen. Dit kan niet zonder voldoende stageplekken in het bedrijfsleven. Om stageplekken te realiseren moeten er afspraken komen
tussen onderwijs, werkgevers en de gemeente.

De PvdA wil dat alle Zeistenaren zich veilig voelen in Zeist.

Daarom staat de PvdA voor:

  • Dat onderwijsachterstanden snel aan het licht komen en dat er, zo nodig vanuit het activerend jongerenpakket, maatregelen genomen worden.
  • Dat kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking of met een opvoeding- of leerprobleem zowel in het speciaal als regulier onderwijs op maat gesneden onderwijs krijgen.
  • Dat schoolverzuim verder dient teruggedrongen te worden.