Betaalbare zorg voor iedereen

De PvdA wil dat de zorg zeker is voor Zeistenaren die dat nodig hebben.
- Betaalbare zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft. Geld voor de zorg blijft beschikbaar voor de zorg.
- Investeren in efficiency van de zorg mag niet te koste gaan van de continuïteit van de zorgverlening.
- Extra middelen om de mensen te ondersteunen die te maken hebben met een stapeling van eigen bijdragen, waardoor hun zorg onbetaalbaar dreigt te worden.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet ligt sinds 2015 bij de gemeente. De PvdA was en is de continuïteit van de zorg voor hen die dat nodig hebben cruciaal en dat is de afgelopen jaren ook gebeurd.

Voor de PvdA staat voorop dat iedereen de zorg krijgt die nodig is en dat deze zorg ook betaalbaar is en blijft. De PvdA staat voor zelfredzaam daar waar het kan, maar hulp daar waar het nodig is. In deze tijd van de terugtredende overheid is de nadruk komen te liggen op de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van inwoners. De PvdA realiseert zich terdege dat er grenzen zijn aan de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Dit geldt met name voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor psychiatrische patiënten. De PvdA stimuleert dat deze mensen een steuntje in de rug krijgen door het leveren van maatwerk. De PvdA wil dat mensen in Zeist “zorgen voor elkaar”.

De PvdA maar maakt zich sterk voor hulp op maat. De gemeente neemt daarin de regie. De gemeente zorgt voor een goede samenwerking en afstemming tussen de aanbieders van deze voorzieningen zodat het beste resultaat voor de burger behaald wordt. De PvdA vindt dat de wachttijden voor het leveren van de zorg minimaal zijn.

De PvdA vindt dat de kosten van de zorg geen belemmering mogen zijn om de zorg te krijgen die men nodig heeft. De PvdA vindt dat als dit het geval is door stapeling van eigen bijdragen en eigen risico’s het college door maatwerk hierin tegemoet komt. We kijken of algemene middelen nodig zijn voor de groep mensen die van meerdere kanten een eigen bijdrage krijgt opgelegd.

De budgetten voor de zorg blijven minimaal op het huidige niveau gehandhaafd eventuele overschotten vloeien niet terug naar de algemene middelen maar worden gereserveerd voor eventuele tekorten en nadere investeringen in volgende jaren.

De PvdA wil dat de zorg zeker is voor Zeistenaren die dat nodig hebben.

Daarom staat de PvdA voor:

  • Betaalbare zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft. Geld voor de zorg blijft beschikbaar voor de zorg.
  • Investeren in efficiency van de zorg mag niet te koste gaan van de continuïteit van de zorgverlening.
  • Extra middelen om de mensen te ondersteunen die te maken hebben met een stapeling van eigen bijdragen, waardoor hun zorg onbetaalbaar dreigt te worden.