Betaalbare woonruimte voor iedereen

De PvdA wil dat wonen in Zeist voor alle Zeistenaren mogelijk is.
- Een verdeling 30-35% goedkoop, 35-45% middelduur en 20-25% duur bij nieuwbouwprojecten.
- Afspraken maken met projectontwikkelaars over de bouw van woningen tot € 225.000,--.
- Fors investeren samen met de woningbouwcorporaties in energiebesparing van de sociale woningbouwwijken om lagere woonlasten mogelijk te maken.

De PvdA is van mening dat er meer betaalbare woningen nodig zijn. De druk op de sociale woningbouw zal de komende jaren hoog blijven. De wachttijden in Zeist zijn nog steeds te lang, vooral voor goedkope woningen. Voor wat betreft nieuwbouwprojecten staat de PvdA de volgende verdeling voor: 30-35% goedkoop, 35-45% middelduur en 20-25% duur.
Ook voor mensen met een middeninkomen dreigt een groot tekort te ontstaan op de woningmarkt. We zien in de samenleving steeds meer bijzondere doelgroepen die een beroep doen op de woningmarkt, mensen met een verblijfstatus, mensen die na beëindiging van de relatie een woning nodig hebben, mensen die langer thuis moeten blijven wonen omdat de zorg steeds meer ambulant geregeld wordt, starters en mensen die vanuit een instelling naar de wijk verhuizen. De PvdA is een voorstander van de zogenaamde versnellingsopgave voor de bouw van extra woningen voor woningzoekenden, vergunninghouders en bijzondere woonvormen en hopen dat snel voortgang gemaakt wordt van de verdere uitwerking van dit beleid. Het is de bedoeling dat er in de periode tot 2022, 200 nieuwe woningen per jaar gebouwd worden.

Net zo belangrijk als nieuwbouw is de verbetering van de bestaande voorraad. Nu de huurprijzen hard stijgen is de beheersing van de totale woonlasten cruciaal. Bij renovatie van bestaande sociale woningen wil de PvdA dat er geïnvesteerd wordt in energiebesparing, samen met de woningbouwcorporaties. De PvdA wil dat de gemeente met projectontwikkelaars afspraken maakt over de bouw van woningen tot € 225.000,–. Dit omdat voor grote groepen Zeistenaren met een 1,5 modaal inkomen koopwoningen onbetaalbaar worden en zij niet in aanmerking komen voor sociale woningbouw of goedkopere vrije sector woningen. De bestaande starterslening blijft gehandhaafd. Ook mensen die een sociale huurwoning achterlaten kunnen aanspraak maken op een starterslening.

De PvdA wil dat wonen in Zeist voor alle Zeistenaren mogelijk is.

Daarom staat de PvdA voor:

  • Een verdeling 30-35% goedkoop, 35-45% middelduur en 20-25% duur bij nieuwbouwprojecten.
  • Afspraken maken met projectontwikkelaars over de bouw van woningen tot € 225.000,–.
  • Fors investeren samen met de woningbouwcorporaties in energiebesparing van de sociale woningbouwwijken om lagere woonlasten mogelijk te maken.