Standpunten

Zoeken

Aanpakken ongelijkheid

De PvdA wil dat ongelijkheid in Zeist wordt aangepakt.
- Het bestrijden van en investeren in de aanpak van achterstanden (laaggeletterdheid, beperkingen, werkloosheid, herkomst, leeftijd of geloof).
- Bestrijding van discriminatie naar herkomst, leeftijd, beperking of geloof.
- Een Zeist dat toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.
- Extra investeren in laaggeletterdheid, werkperspectief geven en toegankelijkheid.

Lees verder

Beheer openbare ruimte

De PvdA wil dat het beheer van de openbare ruimte veel beter moet:
- Een planmatige aanpak van het onderhoud van de openbare ruimte wat betreft de wegen en (fiets)paden, het groen en onkruid en verwijderen van zwerfafval.
- Investeren in een hoger niveau van onderhoud van de openbare ruimte.

Lees verder

Bestaanszekerheid

De PvdA wil dat alle Zeistenaren bestaanszekerheid hebben:
- Vast werk voor iedereen dat fatsoenlijk, volgens CAO, betaald wordt.
- Een ruimhartig armoedebeleid dat er op gericht is dat mensen die zijn aangewezen op een uitkering ook op een fatsoenlijke manier kunnen rondkomen.
- Mensen met een uitkering of een beperking proberen aan werk te helpen.
- Lagere woonlasten voor iedereen door als gemeente mee te investeren in de duurzaamheid van woningen.
- Extra investeren in het bieden van perspectief op werk. Het minimabeleid blijft zoals het is.

Lees verder

Betaalbare woonruimte voor iedereen

De PvdA wil dat wonen in Zeist voor alle Zeistenaren mogelijk is.
- Een verdeling 30-35% goedkoop, 35-45% middelduur en 20-25% duur bij nieuwbouwprojecten.
- Afspraken maken met projectontwikkelaars over de bouw van woningen tot € 225.000,--.
- Fors investeren samen met de woningbouwcorporaties in energiebesparing van de sociale woningbouwwijken om lagere woonlasten mogelijk te maken.

Lees verder

Betaalbare zorg voor iedereen

De PvdA wil dat de zorg zeker is voor Zeistenaren die dat nodig hebben.
- Betaalbare zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft. Geld voor de zorg blijft beschikbaar voor de zorg.
- Investeren in efficiency van de zorg mag niet te koste gaan van de continuïteit van de zorgverlening.
- Extra middelen om de mensen te ondersteunen die te maken hebben met een stapeling van eigen bijdragen, waardoor hun zorg onbetaalbaar dreigt te worden.

Lees verder

Duurzaamheid

De PvdA wil een Zeist dat ook in de toekomst groen en duurzaam is.
- Voor Zeist wil de PvdA ernaar streven dat de gemeente in 2030 klimaatneutraal is.
- Fors investeren samen met de woningbouwverengingen in energiebesparing van de sociale woningbouwwijken om het gasverbruik terug te dringen en lagere woonlasten mogelijk te maken.
- Hergebruik en recycling voorop laten staan en afvalstromen terugdringen in het gemeentelijk beleid.
- Een goede milieuvisie met middelen om te investeren en voortdurende inspanning op het gebied van voorbeeldwerking, voorlichting en communicatie.

Lees verder

Integratie

De PvdA wil dat iedereen in Zeist voelt dat hij/zij erbij hoort.
- Een samenleving waar iedereen meetelt.
- Bouwen aan bruggen tussen oude en nieuwe bewoners aan Zeist.
- Zo snel mogelijk beginnen met integratie bij nieuwkomers.
- Investeren in laaggeletterdheid en extra taallessen voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal.

Lees verder

Meer investeren in de burgers van Zeist

Zeist heeft de financiële ruimte om meer te investeren in haar burgers.
- Investeren in een nog beter Zeist en sterkere Zeistenaren.

Lees verder

Onderwijs

De PvdA wil dat alle Zeistenaren zich veilig voelen in Zeist.
- Dat onderwijsachterstanden snel aan het licht komen en dat er, zo nodig vanuit het activerend jongerenpakket, maatregelen genomen worden.
- Dat kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking of met een opvoeding- of leerprobleem zowel in het speciaal als regulier onderwijs op maat gesneden onderwijs krijgen.
- Dat schoolverzuim verder dient teruggedrongen te worden.

Lees verder

Sociale cohesie (samenhang)

De PvdA wil dat iedereen mee kan doen in Zeist.
- Een diverse samenleving waarin mensen met elkaar verbonden zijn.
- Extra werk maken van de opzet van burgerinitiatieven in de sociale woningbouwwijken.
- Extra investeren in het wijkgericht werken, extra ontmoetingsplekken, sport- en culturele activiteiten in wijken en in de bewonerscommissies en speeltuinverenigingen.

Lees verder

Veiligheidsgevoel en criminaliteit

De PvdA wil dat alle Zeistenaren zich veilig voelen in Zeist.
- Het versterken van toezicht in Zeist door meer toezichthouders, cameratoezicht op onveilige plekken en samenwerking tussen bewoners en politie.
- Het tegengaan van verhuftering in wijken (te hard rijden, geluidsoverlast, vernielingen, bedreiging, lastig vallen van mensen) door een lik-op-stuk beleid.
- Het tegengaan van verloedering in de wijk (bekladding van muren, rommel op straat, hondenpoep, vernielingen, niet opgeruimd bladafval).
- Het tegengaan van uitgaansgeweld zodat jongeren veilig kunnen uitgaan.
- Het stoppen van huiselijk geweld.

Lees verder