Zeist heeft een nog grotere financiële ruimte om meer te investeren in haar burgers

Door Karst Schuring op 14 november 2017

Ik heb u, als PvdA-leden, bij de behandeling van de kadernota 2018 in het voorjaar op de hoogte gesteld van het financieel perspectief. Op dat moment kon ik een een structureel positief financieel perspectief van € 3,5 mln. voor Zeist melden met name door verbeteringen van het gemeentefonds.
Ik meldde u daar ook dat ik gedurende mijn raadsperioden nog niet heb meegemaakt dat er zoveel financiële ruimte voor investeringen in Zeist was.

Financiële ruimte nog groter

In de begrotingsstukken voor 2018 blijkt deze financiële ruime nog groter te zijn; een financieel perspectief van € 5,7 mln. Dit is met name het gevolg van de groei van het gemeentefonds – de bijdrage van de rijksoverheid aan gemeenten die overeenkomstig de rijksuitgaven stijgt of daalt.

Ook structureel middelen om te investeren

Op basis hiervan start het college een groot aantal investeringen voor Zeist. Investeringen die ook voor de PvdA heel belangrijk zijn. Zo komen er structurele middelen vrij voor de Brede MilieuVisie (€ 350.000), voor de verbetering van de sportaccommodaties (€ 400.000), voor de cultuurvisie en het Zeister theater (€ 800.000), voor werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (oplopend naar € 250.000) en voor het uitvoeren van de archiefvisie (€ 100.000).
Ook worden incidentele bedragen uitgetrokken voor vergroening van de openbare ruimte (€ 400.000), voor de verbetering van de aanloopstraten van het Centrum (€ 210.000) en de invoering van de Omgevingswet (€ 500.000). Allemaal belangrijke investeringen die de PvdA steunen zal.

Het enige voorstel van het college waar de PvdA problemen mee heeft is uiteraard de verdere verlaging van de OZB (ditmaal met € 480.000 structureel), het stokpaardje van de VVD waarmee de VVD met steun van D66, het CDA en Seijst.Nu haar verkiezingsslogan van het verlagen van de lokale belastingen met 10% heeft gerealiseerd. De PvdA fractie zal zich hier uiteraard stevig tegen verzetten, omdat slechts een deel van de burgers – de bezitters van een huis en met name de duurste huizen – hiervan marginaal profiteren en Zeist al heel lage belastingen heeft.

Verstandig is verder van het college dat het niet alle structurele middelen heeft gebruikt. In totaal investeert het met al de bovengenoemde plannen voor € 2,9 mln. structureel, waardoor er een structureel positief perspectief van € 2,8 mln. overblijft. Dat is verstandig, omdat het gemeentefonds soms ook lager uit kan komen. Zeker na een jaar met zo langdurige formatieonderhandelingen, waardoor de rijksuitgaven zouden kunnen dalen.

De PvdA wil ook andere investeringen

Maar met alle lof voor deze begroting. Er is meer nodig. De PvdA wil ook investeren in meer betaalbare woningen voor de Zeister jongeren, wij willen extra investeren in goede taallessen die nieuwkomers de mogelijkheid bieden om echt mee te doen in ons mooie Zeist, in laaggeletterdheid voor mensen die moeite hebben met schrijven en/of lezen, wij willen investeren in een nog grotere veiligheid met meer toezicht en handhaving, wij willen investeren in jongeren met een lage of geen startkwalificatie om hun kansen te vergroten, in het toegankelijker maken van Zeist voor mensen met een beperking en in het verlagen van de zorgkosten voor Zeistenaren met een klein inkomen, zodat zij de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Er is nog veel te doen.

We moeten kijken hoe het financieel perspectief zich verder ontwikkelt. Dan ontstaat er ook ruimte voor deze investeringen. Zeker in de volgende raadsperiode met een nieuw college, waarvan ook de PvdA weer deel gaat uitmaken, daar ben ik zeker van.

Maar ook in de tussentijd is er nog wel wat te doen bij de begrotingsbehandeling. Zo trekt het college € 500.000 structureel uit voor uitbreiding van de formatie van de gemeente Zeist. Volgens BenW is “een extra investering noodzakelijk”. Enige onderbouwing ontbreekt en de noodzaak wordt ook niet aangetoond. En zo zijn er nog wel wat posten. Werk aan de winkel dus voor de PvdA-fractie.

Karst Schuring

Karst Schuring

Persoonlijk: Geboren in 1958, partner en een dochter. Beroep: senior adviseur planning & control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Houdt van: voetbal; hij is sinds zijn negende al fan van PSV. Mooiste muziek: wereldmuziek, folk- en sixtiesmuziek en de band Portishead. Favoriete schrijvers: Isaac Bashevics Singer en Chaim Potok. In zijn vrije tijd is

Meer over Karst Schuring