Door Karst Schuring op 9 juni 2017

Zeist heeft de financiële ruimte om meer te investeren in haar burgers

Volgens de jaarrekening 2016 heeft Zeist in 2016 € 18,2 mln. overgehouden. De grootste onderschrijdingen ten opzichte van de begroting van Zeist betreffen:

  1. Het sociaal domein voor in totaal € 6,3 mln. Volgens het college heeft dit te maken met afname van het aantal jongeren in de zware residentiële zorg, het niet gebruiken van de innovatie- en onvoorzien-budgetten en het achterblijven van het aantal aanvragen voor WMO- begeleiding;
  2. Ruimtelijke ontwikkeling voor in totaal € 4,1 mln. Dit heeft met name te maken met een sterke groei van het aantal leges voor ruimtelijke projecten (zeg maar: bouwleges), een teken dat de economische toestand voor velen sterk aan het verbeteren is.
  3. Een hogere uitkering van het gemeentefonds met € 2,3 mln. door de gunstige ontwikkelingen van de rijksbegroting.
  4. Verkeer en vervoer voor in totaal € 1,8 mln. Dit heeft te maken met de invoering in 2016 van een nieuw systeem voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte met spreiding van kosten over meerdere jaren, waardoor er in dat jaar extra voordelen vallen.

Van de overgebleven middelen zet het college € 13,1 mln. in de reserves van de gemeente Zeist. Zo worden de overgebleven middelen van de zorg (€ 5,5 mln.) gereserveerd in de zogenaamde bestemmingsreserve “decentralisaties”, zodat zij op een later moment kunnen worden ingezet om hogere zorglasten te compenseren of nieuwe problemen in de zorg of de participatie te kunnen aanpakken. In totaal zit er nu € 16,1 mln. in die reserve. Bij de behandeling in 2016 van de jaarrekening 2015 is ook al een fors bedrag (€ 9,1 mln.) aan deze reserve toegevoegd.

In totaal presenteert het college dus een financieel resultaat van deze jaarrekening 2016 van € 5,1 mln. Voor dit bedrag doet het verschillende voorstellen aan de raad om een aantal niet-politieke budgetten te versterken (bomenfonds, verlagen boekwaarde Gammalocatie en het instellen van een egalisatiereserve voor de bouwleges).

Ook structureel middelen om te investeren
Het beeld van de sterke financiële positie van Zeist wordt nog verder versterkt door het beeld dat voorkomt uit de onlangs verschenen Kadernota 2018 (vroeger de voorjaarsnota geheten). Voor de komende periode heeft Zeist een structureel positief financieel perspectief van € 3,5 mln. met name door verbeteringen van het gemeentefonds.
PvdA’ers die met mij in vorige coalitieperioden in de gemeenteraad hebben gezeten, zullen zich verbazen over zoveel financiële ruimte voor investeringen. In mijn raadsperiodes heb ik dit nog niet gezien. Zeist heeft een zeer sterke financiële positie en kan gaan investeren om Zeister burgers sterker te maken op meerdere fronten.

Bij de begrotingsbehandeling 2018 in het najaar zullen daartoe voorstellen voor investeringen gedaan worden. Uiteraard zullen het college en de coalitie dan met een verlaging van 4% van de OZB komen, waarmee de VVD haar verkiezingsslogan van het verlagen van de lokale belastingen met 10% gerealiseerd heeft, met steun van D66, het CDA en Seijst.Nu. De PvdA fractie zal zich hier uiteraard stevig tegen verzetten, omdat slechts een deel van de burgers – de bezitters van een huis en met name de duurste huizen – hiervan marginaal profiteren en Zeist al heel lage belastingen heeft.

De PvdA wil andere investeringen
De PvdA kies andere investeringen. Wij willen investeren in meer betaalbare woningen voor de Zeister jongeren, wij willen extra investeren in goede taallessen die nieuwkomers de mogelijkheid bieden om echt mee te doen in ons mooie Zeist, wij willen investeren in een nog grotere veiligheid met meer toezicht en handhaving, wij willen investeren in jongeren met een lage of geen startkwalificatie om hun kansen te vergroten en in het verlagen van de zorgkosten voor Zeistenaren met een klein inkomen, zodat zij de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

De jaarrekening 2016 en de kadernota 2018 laten zien dat er in Zeist voldoende financiële ruimte is voor deze investeringen.
Over de noodzaak hoef ik u niet te informeren, dat zal u duidelijk zijn.

 

 

Karst Schuring

Karst Schuring

Persoonlijk: Geboren in 1958, partner en een dochter. Beroep: senior adviseur planning & control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Houdt van: voetbal; hij is sinds zijn negende al fan van PSV. Mooiste muziek: wereldmuziek, folk- en sixtiesmuziek en de band Portishead. Favoriete schrijvers: Isaac Bashevics Singer en Chaim Potok. In zijn vrije tijd is

Meer over Karst Schuring