Toespraak Karst Schuring op de nieuwjaarsreceptie 20 januari 2018

Door Karst Schuring op 5 februari 2018

2018 wordt een belangrijk jaar voor ons. We zijn als PvdA nog niet weg uit de dip van 2014 en 2017, de weg naar boven is wel begonnen, maar we zijn er nog lang niet. We gaan ook een heel andere campagne tegemoet; niet de folders, de kramen en debatten zijn het belangrijkste maar de zichtbaarheid en de argumentatie op facebook, instagram, twitter … De tijden veranderen.
Ook de PvdA gaat mee in deze vaart der volkeren. Zo moest ik onlangs een filmpje voor de verkiezingscampagne (voor Facebook, YouTube, etc.) . Mijn talent schoot hier tekort. Ik weet niet of dat bij acteurs hetzelfde is, maar elke scene moest meerdere keren over. Fractiegenoot Remco Weijburg stond erbij en zei constant: het gaat heel goed, Karst. Brrrr. Nee, het wordt niks met mijn rol in de nieuwste soap; ik blijf maar gewoon bij het COA en probeer weer raadslid te worden.

Ik dank Hans, Ans, Remco en Annemieke voor de goede samenwerking de afgelopen jaren. We hebben belangrijke dingen gedaan, ondanks dat we in de oppositie zaten. We hebben veel invloed gehad op de woonvisie en op de verduurzaming sociale woningbouw. We hebben het initiatief genomen om te zorgen dat geld dat voor de zorg is bestemd ook beschikbaar blijft voor de zorg. We hebben constante druk richting college uitgevoerd om een beter beheer van de openbare ruimte en de straten en paden van Zeist tot stand te brengen. We zijn actief geweest om zorgvuldig om te gaan met het gemeenschapsgeld, zodat er zo weinig mogelijk weglekt.

Maar we hebben veel meer invloed gehad op de vele dossier van de gemeente. Met name door onze filosofie dat we Zeist alleen vooruithelpen door onze gezamenlijke lokale inzet. We polariseren niet, maar benoemen problemen en proberen samen met anderen tot oplossingen te komen. Zo zijn diverse dossiers tot een goed einde gebracht. Dossiers als de Centrumvisie, Slot Zeist, energievisie, Jeugdhulp, WMO, sociale werkvoorziening, versnelling huisvestingsopgave, bestaanszekerheidsbeleid, gebiedsvisie Utrechtseweg Noord, Hart van Austerlitz, gebiedsvisie WA-Hoeve, cultuurvisie, sportvisie.
We zijn altijd bezig geweest Zeist beter te maken, met name voor mensen met een klein inkomen.
Persoonlijk vind ik de dossiers rond Werkkartaal in 2015 en Sportservice in 2016 nederlagen. Ik blijf van mening dat de gemeente met Werkkartaal en Sportservice goede voorzieningen heeft laten vallen, voorzieningen die we nog hard nodig zullen hebben in Zeist.

De Vluchtelingenopvang in 2015 en de moord op Anne Faber in 2017 hebben ons allemaal geraakt en diepe indruk gemaakt. We waren onder de indruk van de grote inzet van velen in Zeist voor de vluchtelingen in sporthal Dijnselburg en het AZC. Dat maakt ons trots. De moord op Anne Faber was van een heel andere orde. Ook wij zijn vaders, broers en vrienden, dus dat raakt ons diep en onze gedachten gaan nog steeds uit naar de familie van Anne Faber. We zullen de gevolgen van de onderzoeken van Justitie, de verrichtingen van de instellingen in Den Dolder en de veiligheid in het dorp Den Dolder zelf met grote aandacht blijven volgen.

Ik heet de nieuwe kandidaten Wilma, Rob, Allard en Rene van harte welkom. Ze draaien al meer dan een jaar mee in de fractie en ik heb het volste vertrouwen dat we ook met hen samen Zeist verder beter gaan maken, met name voor mensen met een klein inkomen.

En we hebben nog een belangrijk winstpunt; een wethouderskandidaat met visie en verbindende kracht. Een kanjer die breed gesteund en gedragen wordt in Zeist: Hans Goorhuis. Ik ben heel blij dat Hans die positie op zich wil nemen.

Waar staan we voor de komende jaren?

Wij sociaaldemocraten geloven dat een vrije samenleving alleen kan bestaan als er bestaanszekerheid is voor iedere inwoner en dat iedereen meetelt in Zeist. Daarom staan we voor:

 • Betaalbare, duurzame woningen in een veilige, schone en groene wijk;
 • Vast werk en hulp voor degenen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt;
 • Toegang tot betaalbare zorg zonder eindeloze bureaucratie;
 • Bestrijding van discriminatie en ongelijkheid op basis van inkomen, herkomst, leeftijd, geloof, beperking, ras of sekse

Een van de grootste uitdagingen waar Zeist en de PvdA de komende jaren voor staan is het versterken van de sociale cohesie in Zeist. Nog steeds staat een grote groep Zeistenaren in Zeist langs de kant: laagopgeleiden, mensen zonder werk of met een klein inkomen, mensen met een beperking, mensen uit de verschillende allochtone gemeenschappen in Zeist mensen op zoek naar een betaalbare woning. We willen dat ook deze mensen het gevoel krijgen dat ze meedoen in Zeist. Dat Zeist ook van en voor hen is.
We zien ook een toenemend verlies aan legitimiteit van de democratie onder deze mensen en groeiende gevoelens van machteloosheid van hen in de richting van instanties en regels. Dat is ook een bedreiging van onze democratie en een voedingsbodem voor polarisatie. We zien en horen dat vooral in de sociale woningbouwwijken van Zeist, onder andere in de opkomst in die wijken. We moeten stimuleren dat met name mensen in deze wijken van Zeist hun eigen leven weer in handen krijgen, onze betrokkenheid voelen en mee kunnen doen in Zeist.

Om dat tot stand te brengen willen we de komende jaren verschillende investeringen doen in Zeist:

 • De PvdA wil investeren in meer betaalbare woningen nodig en verduurzaming van de sociale woningbouw voor de toekomst van het milieu en voor lagere woonlasten voor de mensen.
 • Investeren in lagere eigen bijdragen in zorgkosten voor Zeistenaren om te zorgen dat er geen belemmeringen zijn in Zeist om de zorg te krijgen die men nodig heeft.
 • Extra investeren in meer toezicht in de wijken. De huidige afdeling handhaving wordt wat de PvdA betreft verdubbeld.
 • Investeren om mensen het perspectief op werk te geven. Zeist loopt achter op het landelijk gemiddelde om mensen perspectief op werk te geven. Een perspectief weg uit geldzorgen en andere problemen. We willen extra investeren in bemiddeling, ondersteuning en stages voor met name laagopgeleide jongeren.
 • Investeren in laaggeletterdheid en extra taallessen voor nieuwkomers of mensen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Dat is een voorwaarde voor veel mensen om te kunnen meedoen, maar is ook belangrijk omdat actieve deelname hieraan ook bijdraagt aan integratie in de Nederlandse samenleving.
 • Investeren in de rechten van mensen met een beperking. Dat gaat dan over de toegang tot voorzieningen, gebouwen, communicatie, werk, etc. Dat gaat dus veel breder dan zorg.
 • Investeren in het beheer van de openbare ruimte. We zien dat de gemeente haar best doet om de achterstanden in het beheer van de wegen, fiets- en wandelpaden en het groenbeheer en onkruidbestrijding in te lopen, maar we zien een te beperkt budget en bemensing. Wat de PvdA betreft moet dit sneller en beter om het kwalitatieve beeld van Zeist te versterken.

Er is voldoende financiële ruimte om te investeren en om een nog beter Zeist tot stand te brengen voor alle bewoners.

We gaan er voor de komende jaren.

Ik wens u alleen een persoonlijk en politiek fantastisch 2018!

Karst Schuring

Karst Schuring

Karst Schuring

Persoonlijk: Geboren in 1958, partner en een dochter. Beroep: senior adviseur planning & control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Houdt van: voetbal; hij is sinds zijn negende al fan van PSV. Mooiste muziek: wereldmuziek, folk- en sixtiesmuziek en de band Portishead. Favoriete schrijvers: Isaac Bashevics Singer en Chaim Potok. In zijn vrije tijd is

Meer over Karst Schuring