PvdA en de Begroting 2018 van de gemeente Zeist

14 november 2017

Bij het debat over de begroting is uiteraard stilgestaan bij de dood van Anne Faber, de gevolgen voor Den Dolder en omstreken en het onveiligheidsgevoel. Floris Veenendaal heeft namens de Raad gesproken. In zijn reactie heeft ook burgemeester Koos Jansen hierbij stil gestaan.

Onze bijdrage aan het debat had de volgende strekking:

In Zeist gebeuren momenteel mooie dingen. Plannen in het centrum, Station Driebergen-Zeist, Kerckebosch en Beukbergen. Plannen waar jaren aan gewerkt, is komen tot uitvoering. Verder zijn er veel (culturele) activiteiten (gezellig). Wat ook vrolijk stemt zijn de mooie bloemperken langs de wegen. Dit n.a.v. de bijenmotie.

Zeist is financieel zeer gezond. Alle controlegetallen staan op groen en de grondexploitaties “in control”. Het financieel perspectief geeft ruimte om te investeren in Zeist en haar inwoners. Dit is het gevolg van het beleid van dit en ook van voorgaande colleges.

Het college gaat met dat financieel perspectief gelukkig voorzichtig om. Eerst bekijken of het structureel stand houdt. Zo ja: dan is er alle reden om door te gaan met investeren in het (verder) toekomst bestendig maken van ons dorp.

 

De PvdA ziet de volgende 4 uitdagingen voor de komende jaren

 1. Versterken van de sociale cohesie – VOOR IEDEREEN
 2. Meer betaalbare woningbouw
 3. Verdere versterking van de kwaliteit van de openbare ruimte
 4. Huishoudens met lage inkomens mee laten profiteren van de aanpak van duurzaamheid
 5. Versterken van de sociale cohesie – VOOR IEDEREEN

De BTW verhoging van 6 naar 9% gaat de mensen met een uitkering of AOW (met klein pensioen) raken. Voor hen geldt niet of nauwelijks belastingverlaging. Dat is een punt van aandacht.

Het is mooi dat in Zeist het minimabeleid op orde is. De grens is opgetrokken naar 130% van het minimuminkomen. Regelingen blijven overeind en maatwerk wordt toegevoegd. We juichen dit toe. Zeist is op dit gebied een zeer solidaire gemeente.
Extra investeringen zijn nodig om mensen perspectief op werk te geven. Een perspectief bieden: weg uit geldzorgen en andere problemen. We lopen achter op het landelijk gemiddelde. We steunen het college in haar aanpak van “Werk werkt” en we willen extra investeringen in bemiddeling, ondersteuning en stages voor vooral laagopgeleide jongeren.

Nog steeds staat echter een grote groep Zeistenaren langs de kant. We willen dat ook deze mensen mee gaan doen in Zeist. Nu is de kans om dat ook waar te maken. Vooral door:

 • Extra investeren in de aanpak van laaggeletterdheid. Extra taallessen voor zij die het nodig hebben (nieuwkomers, oudkomers). Actieve deelname draagt bij aan integratie.
 • Investeren in de inclusieve samenleving (daar waar iedereen tot zijn recht komt). Dat gaat dan over de toegang tot voorzieningen, gebouwen, communicatie, werk, etc. voor mensen met een beperking. Dat is veel breder dan zorg. Daarvoor is een “lokale inclusie-agenda” nodig. De PvdA ondersteunt het initiatiefvoorstel dat binnenkort voorligt van harte. Bewustzijn op dit gebied is erg nodig.
 • Starten van een pilot op middelbare scholen. Het doel is: vroegtijdig signaleren van depressie onder jongeren. Aandacht vragen we ook nadrukkelijk voor de wachtlijsten in de jeugd-GGZ.
 • Aandacht voor huisvesting als gevolg van de toename van de ambulante zorg.
 • De PvdA wil een visie ontwikkelen hoe de leefbare gemeente er in de toekomst uitziet. Dat raakt wonen, zorg en welzijn van ouderen.
 • We moeten zorgen dat er geen belemmeringen zijn om die zorg te krijgen die men nodig heeft (lagere zorgkosten en geen stapeling). De PvdA blijft voorstander generiek beleid. Maar we willen ook meer maatwerk zien. Vooral binnen de decentralisaties kan ook innovatie veel opleveren (nieuwe werkwijzen). En het geld lijkt er te zijn.

 

 1. Meer betaalbare woningen

Vele Zeistenaren wachten op betaalbare woningen. We steunen het college in de versnellingsopgave voor de bouw van extra woningen voor woningzoekenden, vergunninghouders en bijzondere woonvormen. We hopen dat snel voortgang gemaakt wordt met de verdere uitwerking van dit beleid. Er zijn mooie bouwprojecten gerealiseerd (bijv. DA terrein), maar de sociale woningbouw komt te weinig aan bod.

We willen de potentiele locaties scherper in beeld krijgen en vooral ook er de aandacht op te vestigen. Hoe lastig ook, er komt nu te weinig van de grond.

 

 1. Extra investering in beheer van de openbare ruimte

Raar dat het niet in deze begroting is meegenomen. Er wordt hard gewerkt om achterstanden in het beheer van de wegen, fiets- en wandelpaden en het groenbeheer in te lopen. Maar we zien een te beperkt budget.

Het moet sneller en beter om het kwalitatieve beeld van Zeist verder te versterken. Een gemeentelijk basistaak die op orde moet zijn (zeker met zo’n sterke financiële positie).

 

 1. Huishoudens met lage inkomens mee laten profiteren van de aanpak van duurzaamheid

Het gaat gemiddeld genomen economisch beter, dat leidt echter ook tot extra consumptie en vaak ook tot meer energieverbruik. Ook dat is een aandachtspunt!

De PvdA vindt investeren in een duurzaam Zeist van groot belang. Zeist heeft een reuze ambitie, De duurzaamheidsaanpak moet veel nadrukkelijker op de agenda, anders halen we het niet. Nodig is meer sturing door de gemeente. We steunen de keuzes van het college. Maar er moet haast gemaakt worden met de uitwerking van de energievisie. Van groot belang om de klimaatdoelstellingen te halen.

Huishoudens met lage inkomens krijgen er onevenredig mee te maken. Op dit moment besteden ze 3x zoveel van hun besteedbaar inkomen aan energie als rijkere huishoudens en dat kan verder oplopen.

De PvdA vindt dat het profijt van duurzame investeringen daar ook meer terecht moet komen. In samenwerking met de woningcorporaties moet fors geïnvesteerd worden in verduurzaming van de sociale woningbouw. In 2015 heeft de Raad ingestemd met ons amendement dat de reserve revolvingfund sociale woningbouw ook voor dit doel gebruikt kan worden. Van plannen is echter nog niets vernomen. Daarom heeft de PvdA hierover een motie ingediend. Over tot actie. De contacten met de corporaties zijn gelegd.

 

Voorlopig eens

De PvdA is het eens met de begroting met uitzondering van:

De opgenomen 5 ton voor organisatieontwikkeling als flexibel budget. De tot twee keer toe gegeven toelichting is zo vaag. Meer regelruimte? Dat moet echt beter onderbouwd worden. Op zich zijn we niet tegen, maar…. het lijkt een vrijbrief.

 De verdere verlaging van de OZB. Onze bezwaren zijn bekend en gaan vooral over het voordeel dat hiermee aan een beperkte groep Zeistenaren wordt gegeven. Het versterkt de tweedeling.
We hebben een goed idee: koppel deze verlaging OZB aan investeringen in de verduurzaming van sociale woningen. Zodat dan iedereen mee profiteert van de gunstige financiële wind die er waait. Hiervoor hebben we een amendement ingediend. We verbinden die twee punten. Structureel € 480.000 toe voegen aan het revolvingfund sociale woningbouw, geoormerkt voor investeringen in de verduurzaming van de sociale woningbouw.