Wat heeft de PvdA bereikt in de periode 2014 – 2018

Door Karst Schuring op 24 februari 2018

Daar zaten we dan met zijn drieën in 2014. In de oppositie. De VVD vormde een coalitie met het CDA, D66 en Seijst.Nu en schreef een collegeprogramma geheel in de VVD-stijl. Verlaging van de OZB met 10%, meer eigen verantwoordelijkheid, meer dure woningen en rafelrandjes voor D66 (duurzaamheid), Slot Zeist en de centrumvernieuwing (CDA) en verkeersdoorstroming voor Seijst.Nu. Een rechts-liberaal college dat ook een veel rechtsere koers ging varen dan Zeist gewend was.

Het was leerzaam. We hebben gemerkt hoe het is om zonder invloed op het college ons werk te doen voor mensen met een klein inkomen. We hebben gemerkt hoe het is om het blok van de coalitie tegenover ons te hebben dat vaak van te voren afgesproken had alles wat de oppositie voorstelde weg te stemmen. Maar het was ook leerzaam om te merken dat zelfs als ben je met zijn drieen in een gemeenteraad van 33 er toch zaken te bereiken waren.

Zo hebben we veel invloed gehad op de woonvisie en is het gelukt om eind 2017 een amendement er door te krijgen om flat 11 (de sociale huurflat in Kerckebosch die blijft staan) te verduurzamen. Goed voor het milieu en goed voor lagere woonlasten voor de mensen. We hebben kunnen tegenhouden dat de reserve revolving fund sociale woningbouw – een reserve om te kunnen investeren in meer sociale woningbouw – werd wegbezuinigd. We hebben de inkomensgrens voor scheefwoners van € 34.911 naar € 39.874 kunnen verhogen, zodat meer mensen in Zeist in aanmerking komen voor een betaalbare woning.

We hebben het initiatief genomen om te  zorgen dat geld dat voor de zorg is bestemd ook beschikbaar blijft voor de zorg door de oude WMO samen te voegen met de nieuwe WMO en de Jeugdhulp en dus middelen die overbleven in de zorg gereserveerd bleven voor de zorg. We hebben samen met D66 de inkomensgrens voor het minimabeleid kunnen verhogen van 110% naar 130% van het minimumloon, zodat meer mensen ondersteund konden worden. We hebben samen met  GroenLinks een initiatiefvoorstel voor het verbeteren van de toegankelijkheid van Zeist (voor mensen met een beperking) door de gemeenteraad gekregen.

We hebben constante druk richting college uitgevoerd om een beter beheer van de openbare ruimte en de straten en paden van Zeist tot stand te brengen. We hebben er voor gezorgd dat er een jaarlijkse rapportage komt over de maatschappelijke vooriitgang van de Zeister bewoners in het kader van de economische politiek van Zeist. We hebben de financiering van de buurtsportcoaches kunnen verbeteren, zodat ook mensen die onder een normale cao vallen dit belangrijke werk kunnen doen. We zijn actief geweest om zorgvuldig om te gaan met het gemeenschapsgeld, zodat er zo weinig mogelijk weglekt.

Maar we hebben veel meer invloed gehad op de vele dossier van de gemeente. Met name door onze filosofie dat we Zeist alleen vooruithelpen door onze gezamenlijke lokale inzet. We polariseren niet, maar benoemen problemen en proberen samen met anderen tot oplossingen te komen. Zo zijn diverse dossiers tot een goed einde gebracht. Dossiers als de Centrumvisie, Slot Zeist, energievisie, Jeugdhulp, WMO, sociale werkvoorziening, versnelling huisvestingsopgave, bestaanszekerheidsbeleid, gebiedsvisie Utrechtseweg Noord, Hart van Austerlitz, gebiedsvisie WA-Hoeve, cultuurvisie, sportvisie. We zijn altijd bezig geweest Zeist nog beter te maken, met name voor mensen met een klein inkomen.

Persoonlijk vind ik de dossiers rond Werkkartaal in 2015 en Sportservice in 2016 nederlagen. Ik blijf van mening dat de gemeente met Werkkartaal en Sportservice goede voorzieningen heeft laten vallen, voorzieningen die we nog hard nodig zullen hebben in Zeist.

Ook het wegbezuinigen van de in de periode 2010-2014 gereserveerde grotere bedragen voor de sociale werkvoorziening en extra taallessen in 2015 door de meerderheid van VVD, CDA, D66 en Seijst.nu was bitter. Die bedragen hadden we voor een echte sociale politiek – en dat heeft Zeist hard nodig – heel goed kunnen gebruiken.

Ans van Gelder heeft veel tijd gestoken in haar lidmaatschap van het presidium van de gemeenteraad (de agendacommissie) en als plv. voorzitter van de commissie samenleving. Hans is druk geweest als lid van de Rekenkamer Zeist, een van de controleorganen van de gemeenteraad en de gemeenschap. Karst was voorzitter van de auditcommissie en van alle financiële commissies rond de grondexploitaties (Kerckebosch, Beukbergen, Hart van de Heuvelrug/vliegbasis Soesterberg, Zeist Centrum). Hiernaast waren Ans en Karst raadsrapporteurs voor de gemeenschappelijke regelingen RDWI (de vroegere RSD) en de VRU (de vroegere brandweer).

Het dieptepunt van deze coalitieperiode was wel de realisatie van de VVD-wens om de OZB met 10% te verlagen. D66, CDA en Seijst.Nu steunden hen daarin met de woorden ‘we hebben het nou eenmaal afgesproken’. Het klinkt leuk voor de burgers (10% lagere OZB) maar dit betreft alleen huizenbeziters en het gaat om slechts een marginaal bedrag dat naarmate de woning duurder wordt iets meer oplevert; een cadeautje voor de Zeister rijken dus, echt VVD. En ook volstrekt onzinnig omdat Zeist al zeer lage tarieven voor de OZB kent. De PvdA-fractie is altijd van mening geweest dat alle burgers dienen te profiteren van voordelen voor de gemeente en niet slechts een deel en een deel dat al meer dan genoeg heeft.

Laten we er voor zorgen dat de VVD niet weer de kans krijgt dit soort tweedeling-bevorderende voorstellen tot beleid te maken.

Karst Schuring
Fractievoorzitter en lijsttrekker PvdA

Karst Schuring

Karst Schuring

Persoonlijk: Geboren in 1958, partner en een dochter. Beroep: senior adviseur planning & control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Houdt van: voetbal; hij is sinds zijn negende al fan van PSV. Mooiste muziek: wereldmuziek, folk- en sixtiesmuziek en de band Portishead. Favoriete schrijvers: Isaac Bashevics Singer en Chaim Potok. In zijn vrije tijd is

Meer over Karst Schuring