Door Karst Schuring op 4 februari 2017

Motie PvdA over buurtsportcoaches aangenomen!

Motie PvdA Zeist over de financiering van het werk van de buurtsportcoaches in Zeist is unaniem aangenomen door de gemeenteraad in Zeist. Want buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol in Zeist. Zij zijn niet alleen van belang voor het in beweging brengen en houden van ouderen, jongeren, wijkbewoners, mensen met een beperking en allochtonen, maar van meerwaarde voor de Zeister sportverenigingen. Ze zijn niet alleen van belang vanuit het sportbeleid, maar ook voor beleidsterreinen als gezondheidszorg, sociale integratie en het tegengaan van eenzaamheid. Met deze nieuwe financieringsafspraak kan de beste partner voor het buurtsportwerk gevonden worden.

 

Motie PvdA over buurtsportcoaches

Door Karst Schuring
Fractievoorzitter PvdA

De fractie van de PvdA heeft voor de vergadering van de gemeenteraad op 2 februari 2017 een motie ingediend over het wijzigen van de regels voor het financieren van het buurtsportwerk.

Dat vraagt om uitleg.

Buurtsportwerk en buurtsportcoaches

In Zeist zijn al vele jaren buurtsportcoaches actief. Voor vele bewoners van Zeist is het werk van deze coaches van groot belang.  Met hun initiatieven in de wijken, met verenigingen en scholen werken zij er aan mensen in beweging te brengen en te houden door middel van sportactiviteiten. Met name voor ouderen, jongeren, mensen met een beperking, allochtonen en bewoners van vooral wijken met veel sociale woningbouw is dit zeer belangrijk. De buurtsportcoaches zijn echter niet alleen belangrijk vanuit het sportbeleid, maar ook belangrijk voor andere beleidsterreinen, zoals gezondheid, sociale integratie en het tegengaan van eenzaamheid.

Buurtsportwerk in 2015 opeens opnieuw aanbesteed

Jarenlang werd het buurtsportwerk ingevuld door sportmedewerkers van de Stichting Sportservice, tot grote tevredenheid van velen en de politiek in Zeist. Het buurtsportwerk werd betaald uit rijkssubsidie (40%) en een tijdelijke subsidie van de gemeente (60%).

In september 2015 werd de gemeenteraad echter volkomen verrast door het college, dat besloten had het buurtsportwerk opnieuw aan te besteden. Dit had als achtergrond dat (pilot)periode van de gemeentelijke bijdrage voor het buurtsportwerk afliep en dat het college dit niet wilde verlengen. Zij vroeg aan organisaties in de aanbesteding om zelf te zorgen voor 60% cofinanciering. Het gevolg was dat de aanbesteding gewonnen werd door het Bureau Sportimpuls, een bureau dat louter met ZZP’ers werkt. Met dit besluit op de aanbesteding werd de Stichting Sportservice met negen man personeel aan de kant gezet. Zij kon simpelweg niet concurreren met organisaties die uurtarieven van 25 euro betalen. Sportservice werkte met de CAO Sport en garandeerde haar medewerkers daarmee een goede rechtspositie en investeerde ook in hun medewerkers.

 Debat in de raad en de opvatting van de PvdA

De PvdA was hier heel boos over. De aanbesteding was uitgevoerd zonder aankondiging aan de gemeenteraad. Er had geen evaluatie plaatsgevonden met de Stichting Sportservice. En Sportservice kreeg pas in oktober 2015 te horen dat haar subsidierelatie met Zeist per 1januari 2016 werd beëindigd. Op basis daarvan vond de PvdA dat de gemeente Zeist niet zorgvuldig genoeg is omgegaan met de belangen het buurtsportwerk en van de Stichting Sportservice Zeist en haar medewerkers Tevens vond zij dat door de late aankondiging van de subsidiebeëindiging de Stichting Sportservice Zeist geen fatsoenlijke afbouw van activiteiten mogelijk maakte en daarmee de belangen van de medewerkers van Sportservice geschaad zijn;

In oktober 2015 werd hierover in de raad een debat gevoerd. De coalitiepartijen steunden het college in de nieuwe aanbesteding. Wel kwam het college de PvdA tegemoet door de relatie met Sportservice voort te zetten tot 1 juli 2016 om een fatsoenlijke afbouw van activiteiten mogelijk te maken. Vanaf 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 zou echter het Bureau Sportimpuls het buurtsportwerk uitvoeren.

De PvdA vond dit laatste besluit slecht voor het sportbeleid in Zeist, slecht voor de sporters en een slechte boodschap voor medewerkers van Sportservice die 9 jaar met hart en ziel gewerkt hadden om Zeister burgers in beweging te brengen.

Nieuwe aanbesteding voor het buurtsportwerk start met motie PvdA

De termijn van het contract met Bureau Sportimpuls loopt dus per 30 juni van dit jaar af. Binnenkort start  dan ook weer de selectieprocedure voor de nieuwe buurtsportcoachregeling.  Om die aanbesteding beter te laten verlopen dan in 2015 heeft de PvdA een motie ingediend in de raad om de geldende financieringsregels die op dit moment het contracteren van een goede potentiële partner beperken, te veranderen.  In de motie wordt voorgesteld de huidige wijze van financiering van het buurtsportwerk (40% rijkssubsidie en 60% cofinanciering te regelen door partner zelf)  te wijzigen in 40% financiering vanuit het rijk, 30% financiering door de gemeente Zeist en 30% cofinanciering door de partner.

Met de verplichting voor de lokale uitvoerder om zelf de vereiste 60% cofinanciering te regelen wordt namelijk een te hoge drempel opgeworpen voor aanbieders die werken met de CAO sport en hun medewerkers een goede rechtspositie garanderen. Voor de gemeente Zeist is het van belang dat zowel potentiële partners die met de CAO sport werken, als organisaties die een uurloon betalen dat passend is bij een ondernemende ZZP’er, mee kunnen doen aan de selectieprocedure. Op die manier kan het beste en breed worden afgewogen welke partner het best past bij Zeist.

Daarom is wijziging van deze regeling van belang.  Deze voorgestelde verdeling sluit ook goed aan op de gangbare verdeling van financiering ten aanzien van de buurtsportcoaches in Nederland.

De gemeente Zeist beschikt over een verhoudingsgewijs hoog aantal mensen dat zijn weg niet vindt naar mogelijkheden tot sporten en bewegen, terwijl de ervaring leert dat sporten en/of bewegen in belangrijke mate bijdraagt aan een grotere mobiliteit, vitaliteit, participatie en gevoel van welzijn. Daar pas de beste partner voor het buurtsportwerk bij en de keuze daarvoor moet niet beperkt worden door financieringsregels.

De fractie van de PvdA rekent op brede steun in de raad voor deze motie.

Karst Schuring
Fractievoorzitter PvdA

 

Karst Schuring

Karst Schuring

Persoonlijk: Geboren in 1958, partner en een dochter. Beroep: senior adviseur planning & control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Houdt van: voetbal; hij is sinds zijn negende al fan van PSV. Mooiste muziek: wereldmuziek, folk- en sixtiesmuziek en de band Portishead. Favoriete schrijvers: Isaac Bashevics Singer en Chaim Potok. In zijn vrije tijd is

Meer over Karst Schuring