Laaggeletterd in Zeist

6 oktober 2018

Een zwakke positie op de arbeidsmarkt, een slechtere gezondheid, een ongunstiger opgroeisituatie en problematische schulden…. het zijn vaak meerdere problemen die hieraan ten grondslag liggen. Zeker is dat laaggeletterdheid één van de probleemveroorzakers en/of probleemversterkers is. Ook de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid zijn enorm; jaarlijks betreft dit meer dan 1.1 miljard euro (zie ook: www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid)

De impact die laaggeletterdheid heeft op individuen, groepen en op de samenleving als geheel wordt nog onvoldoende (h)erkend. Ontkenning en schaamte bij de mensen die het betreft, onbekendheid met de problematiek, handelingsverlegenheid en onbedoeld opgeworpen drempels bij de omgeving.

In Zeist kunnen naar schatting 3.400 tot 5.100 mensen tussen de 15 en 65 jaar niet goed lezen en schrijven.  Voor zestig procent van deze mensen is Nederlands de moedertaal. Ruim 800 Zeister kinderen tussen de 0 – 15 jaar lopen het risico om laaggeletterd te worden. Problemen met lezen en schrijven maken het moeilijk om volop mee te doen. Meedoen op het werk, meedoen op school, meedoen in de buurt…. meedoen in onze samenleving.

“Meedoen” is een van oudsher belangrijk sociaal-democratisch ideaal. “Meedoen” is natuurlijk een zeer breed thema, dat je vanuit vele invalshoeken kunt benaderen. Werk en inkomen, gezondheid en welzijn, huisvesting, onderwijs en scholing etc. Met als ledenactiviteit “Laaggeletterd in Zeist” willen we “Meedoen” verbinden aan de problematiek van  laaggeletterdheid. Dat is een nieuwe invalshoek, die alle bekende invalshoeken raakt.

Wat gaan we doen?

Activiteit 1: Probleemverkenning (oktober – januari 2018)

Opzetten en uitvoeren van een verkenning naar laaggeletterdheid, verschijningsvormen, problemen en effecten in de gemeente Zeist

Vragen die daarin moeten worden beantwoord:

  1. Wat is laaggeletterdheid? Welke verschijningsvormen? Welke problemen? Waar doen deze zich voor? Is er iets te zeggen over de omvang? Cijfers?
  2. Wat is bekend over verschijningsvormen, problemen en omvang van laaggeletterdheid in Zeist?
  3. Hoe en bij wie staat laaggeletterdheid in Zeist op de kaart? Welke aanpakken zijn er al? Wie zijn daarbij betrokken? Wat is de kwaliteit van die aanpakken?
  4. Welke rol en positie kiest de gemeente bij het bestrijden van laaggeletterdheid? Welk beleid is er? Wat gaat goed? Wat zijn de problemen?

Resultaat: Een gedegen beeld van laaggeletterdheid in Zeist in relatie tot “Meedoen”.

Activiteit 2: organiseren van een publiek debat over het thema “Meedoen en laaggeletterdheid” (januari – april 2019).

Op basis van de uitkomst van de probleemverkenning organiseert de PvdA Zeist in het voorjaar van 2019 een publiek debat over het thema. Organisatie zo mogelijk i.s.m. andere politieke partij.

Activiteit 3: verwerken uitkomsten verkenning en publiek debat tot aanbevelingen voor de politiek en de gemeente  (april – juni 2019)

 

De startbijeenkomst van Laaggeletterdheid wordt in overleg afgesproken.
Voor aanmeldingen, nadere informatie en vragen: Erica de Heus, 06 30895541, ericadeheus@kpnmail.nl