Door op 4 februari 2017

Gebiedsvisie WA-Hoeve, een duivels dilemma

De gebiedsvisie WA Hoeve is door de Raad aangenomen. Een bijzonder document. Het is de opmaat naar het opstellen van een bestemmingsplan voor het gebied. Een werkgroep (bewoners, belangengroepen en Altrecht) heeft er lang aan gewerkt. Op vele punten is er overeenstemming bereikt, maar niet over het te realiseren woningaantal. Veel discussie is er ook geweest over de opbrengst die Altrecht uit het gebied wil “halen” en nodig zegt te hebben voor de bedrijfsvoering.Er ligt een mooie visie met aandacht voor wonen, recreëren, natuur en behoud van de mooie monumentale gebouwen en middenas.

Bij de behandeling van de gebiedsvisie WA Hoeve bleek dat de Woonvisie niet als kader is meegenomen bij de totstandkoming. Een gemiste kans, dat vonden met ons nog 6 andere politieke partijen, waaronder 3 coalitiepartners. Alleen de VVD hield “het kruit droog” en Nieuw Democratisch Zeist heeft een afwijkende mening over de gebiedsvisie. We hebben dan ook een amendement ingediend, samen met D66 en GL om de woonvisie alsnog als kader tot te voegen.

Dat heeft wat los gemaakt. De werkgroep stond op haar achterste benen. Vele krachttermen zijn over tafel gegaan, je krijgt er een dikke huid van. Uiteindelijk was de boodschap van de werkgroep, dat door toevoeging van de woonvisie als kader de verdere voortgang onmogelijk zou zijn en dat ze zich wilden terugtrekken uit het proces. Ik denk dat er meer mogelijk is.

Een paar constructieve partijen, waaronder wij, zijn vervolgens aan de slag gegaan om er uit te komen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de woonvisie nu als uitgangspunt wordt meegenomen bij de verdere planvorming.  In het amendement is ook geregeld dat de gemeente nadrukkelijker in beeld komt, wanneer de planbegeleidingsgroep er niet uitkomt. Eventuele geschillen worden dan uiteindelijk voorgelegd aan de Raad. Verder worden de plannen gefaseerd opgesteld en voorgelegd aan de Raad. Op deze manier kan de Raad ook beter de vinger aan de pols houden.

Dit raadvoorstel heeft maar weer eens opnieuw duidelijk gemaakt hoe lastig politiek bedrijven is in een wereld van tegengestelde belangen. Het belang van Zeist als geheel is een ander dan dat geldt voor het specifieke gebied in Den Dolder. Ook binnen de werkgroep waren de belangenverschillen groot, denk hierbij aan Altrecht als eigenaar en de verschillende bewonersbelangen. Hoe gaat het met de burgerparticipatie, hoe werkt het “Gonsen” (Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl), wat is de rol van de Raad en wanneer? Wat is de rol van het college en de ambtelijke ondersteuning tijdens het traject? Vraagstukken die telkens in een andere vorm terugkomen en het politiek spel ook reuze interessant maken.

Zelf kijk ik terug op een bijzonder proces. Met respect voor de werkgroep en het product dat op tafel ligt heb ik getracht meer van ons gedachtengoed tot te voegen. Vanuit onze verbindende rol is er uiteindelijk een goed geamendeerd raadsvoorstel tot stand gekomen, na nuanceringen en veel overleg. Niet iedereen is er even blij mee. Maar het belangrijkste is dat er verder gewerkt kan worden. We hebben niet gekozen voor extreem politiek “gewin”, maar voor de “belangrijke zaak”.