Door Nico Bernts op 15 december 2016

De Werkgroep Samenleving houdt werkbezoeken

De werkgroep Samenleving is de werkgroep van leden van de afdeling, die samen met Raadslid Ans van Gelder onderwerpen op het gebied van het sociale domein bespreekt. De werkgroep functioneert enerzijds als advies- en klankbordgroep voor het raadslid, en anderzijds als platform waarop leden met elkaar en het raadslid in discussie gaan over sociale onderwerpen.
Na een periode, waarin het accent in de werkgroep vooral lag op het bespreken van voorstellen, die op de agenda van de gemeenteraad staan, hebben wij begin dit jaar gekozen voor het brengen van werkbezoeken aan organisaties en instellingen op het gebied van de zorg. Voor die accentverschuiving hadden we twee redenen.
Begin 2015 trad de ingrijpende stelselwijziging in werking van de decentralisaties van de zorg en de jeugdzorg. We zijn heel benieuwd hoe dat gaat, wat de knelpunten zijn, wat er goed gaat, of er cliënten tussen de wal en het schip vallen, en of de verwachte voordelen van het nieuwe systeem ook gerealiseerd worden.
De tweede reden is, dat we als afdeling hebben afgesproken, dat we beter zichtbaar willen zijn en meer (vaste) relaties met de samenleving in Zeist willen onderhouden.

Inmiddels hebben we een bezoek gebracht aan Kwintes, Abrona, Altrecht, het inloophuis in Zeist-West en WIJ 3.0. Voor de komende maanden staan vier bezoeken aan organisaties op het gebied van de jeugdzorg in onze agenda. Daarna gaan we bezoeken brengen aan organisaties op het gebied van de participatie.
De ervaringen met de bezoeken zijn heel positief. De medewerkers van de organisaties vinden het leuk om met ons in gesprek te gaan en ons te informeren over hun werk. Er komt meestal zoveel ter sprake, dat de tijd vaak te kort is. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de gevolgen van de bezuinigingen; nieuwe werkwijzen; de relatie met andere organisaties; de relatie met de gemeente.
Het zijn voor ons interessante en leerzame gesprekken. Ze leveren onderwerpen en standpunten op voor ons verkiezingsprogramma straks. En enkele kwesties lenen zich nu al voor acties van de fractie. Zoals de problemen met het budget voor begeleiding van cliënten en de beperkte beschikbaarheid van voldoende woonruimte voor begeleid wonen.

Leden die het interessant vinden op deze wijze in de weer te zijn met de zorg in Zeist, nodigen wij graag uit om aan de werkgroep te gaan deelnemen.

Nico Bernts
voorzitter werkgroep Samenleving