29 augustus 2017

De Watervriend

een magazine van de waterschapsfractie van de PvdA in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Door Jan Reerink

Waarom een magazine

Hoe vaak hoor je niet bij het canvassen voor de verkiezingen, dat “jullie alleen komen als je weer stemmen nodig hebt.”
Dat gaat ons niet gebeuren, dachten we in onze waterschapsfractie. We gaan halverwege onze zittingsperiode de kiezer vertellen waar we in ons waterschap mee bezig zijn, als waterschap en als fractie van de PvdA in het bestuur daarvan. Het is tevens een mooie gelegenheid de kiezers te bedanken die in 2015 op ons gestemd hebben.

Voor iedereen

In het blad beschrijven we de taken van een waterschap en welke rol de PvdA-fractie daarin vervult, zonder er overigens een puur propagandablaadje van te maken. Het blad is in 140.000-voud gedrukt en professioneel verspreid. Helaas was de verspreider ook weer zo professioneel dat dat niet overal goed gebeurd is. Voor de leden en niet-leden kunnen de afdelingen over papieren exemplaren beschikken om uit te delen op de ledenvergadering of anderszins. Daartoe hebben we een voorraadje achtergehouden. Laat maar horen. De aansluiting van pagina 13 op pagina 12 mist een paar woorden: hier heeft de drukker een verkeerde versie van de pagina afgedrukt.
Het werkgebied van ons hoogheemraadschap wordt bepaald door waterscheidingen: het gebied ten noorden van de Nederrijn en Lek van Rhenen tot Bodegraven, in het westen de Nieuwkoopse Plassen, in het noorden de noordrand van Utrecht en in het oosten de Utrechtse Heuvelrug.

Inhoud

In het blad gaan we uit van de taken van een waterschap, te weten:

  1. De veiligheid
  2. De juiste waterhoeveelheid
  3. Schoon water

Daarbij vertellen we wat die taken inhouden en welke ontwikkelingen er momenteel plaatsvinden. Met name op het gebied van de duurzaamheid en het hergebruik van afvalstoffen gebeurt er veel: de energiefabriek en de grondstoffenfabriek. Ook laten we zien hoe er in partijverband samengewerkt wordt. Dit alles verfraaien we met foto’s en verhalen er om heen.
Overigens duidt het woord hoogheemraadschap op een waterschap van oudere datum, dat toezag op de kustbescherming en de dijken van de grote rivieren.

De veiligheid

Dit is de meest bekende taak: zorgen dat er geen overstromingen plaatsvinden. We zijn daar goed in Nederland heel goed in. Zeker nadat we in 1916 (Zuiderzee) en in 1952 (Zeeland en Zuid-Holland) leergeld hebben betaald. Het is wel een kwestie van goed bijhouden. Het project Ruimte voor de Rivier is net afgerond en nu zijn we bezig om onze dijken op klimaathoogte te brengen, dus toekomstbestendig te maken. Overigens is dat bij de Lek en Nederrijn meer een kwestie van versterking dan verhoging.
Ook kades en veendijken kunnen doorbreken. Denk aan Wilnis. Ook dat is een kwestie van blijvende aandacht. Zo besproeien we in droge tijden de kade van de Grecht vanuit een sproeiboot en controleren we dijken op scheuren.
Bij dijken en kades wordt druk geïnnoveerd: geotextiel om piping/kwel tegen te gaan, milieuvriendelijk materiaal, palen tegen verschuiving, sensoren om de beweging in het binnenste van dijken te controleren.

De juiste hoeveelheid

Teveel water moet weggepompt worden, vooral in het veenweidegebied waar de bodem meters is gezakt na het droogleggen. Te weinig water is ook een probleem. Denk aan de verdroging van de Heuvelrug, het tegengaan van zoute kwel en van het verrotten van funderingspalen van huizen. Er wordt nu een project opgestart om water naar het westelijk deel van het gebied te brengen om de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan en te zorgen dat men in het gebied rond Boskoop kan blijven beschikken over zoet water in plaats van zout water
Om het teveel en tekort aan water tegen te gaan is er een uitgebreid stelsel van stuwen en sluizen. Ook hierbij is sprake van innovatie: we gaan dit zoveel mogelijk energiezuinig maken.

Schoon water

Schoon water is een voorwaarde voor een gezond leven. Gelukkig hebben we sinds een kleine eeuw een gesloten rioolstelsel en vanaf de oorlog zijn de rioolwaterzuiveringen aangelegd. Dat betekent, dat de zuiveringen aan renovatie toe zijn. Zo bouwen we een nieuwe zuivering voor de stad Utrecht. Hierbij wordt een geheel nieuwe techniek geïntroduceerd: de Nereda-techniek. Dat kost minder energie en levert schoner water. De andere zuiveringen zijn meestal al gerenoveerd. Juist bij de zuiveringen vindt veel innovatie plaats. Zo levert de zuivering in Nieuwegein meer energie dan hij voorheen kostte. Het fosfaat in de urine wordt teruggewonnen. We noemen dit de grondstoffenfabriek. Ook wordt straks de cellulose uit het zuiveringsslib gehaald, evenals alginaat onder andere voor verpakkingsmateriaal.
De uitdaging bij de zuiveringen liggen de komende tijd in het verder verwijderen van medicijnresten, bacteriën en virussen, hormonen en micro-plastics.
Sinds de 70-er jaren geldt de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. Deze wet was een grote stimulans om vervuiling van in onze rivieren, plassen en sloten tegen te gaan. Ruim 10 jaar geleden is er een richtlijn uit “Brussel” bij gekomen die ons verplicht om actief schoon en gezond buitenwater te realiseren. Niet alleen chemisch moet het water schoon zijn, maar ook moet het voor dieren en planten een goed leefmilieu bieden. Om dat te bevorderen hebben we veel natuurvriendelijke oevers en vispassages gerealiseerd. Onze fractie vindt dat het werk aan ons watersysteem goed samen kan gaan met natuurontwikkeling. Ook aan het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed hebben we hard getrokken.

Partijwerk

“Wat hebben wij als PvdA in die waterschappen te zoeken” horen we vaak. Nou, als er zo’n 3 miljard in het water om gaat, mag daar best democratische controle op zijn. Er moeten immers steeds keuzes gemaakt worden. Hoe richt je een gebied in en hoe betrek je de burgers daarbij. Mijn stelling is dat de rode dijk groen is. Iedereen moet daar immers van kunnen genieten. Ook moeten er keuzes gemaakt worden in hoeverre we de duurzaamheid van onze bedrijfsprocessen bevorderen. Zo heeft onze partijgenoot in het college er voor gezorgd dat het waterschap 1000 zonnepanelen op een vrij deel van de locatie heeft geplaatst. Dat gaan we nu ook op andere plekken doen.
Het belangrijkste voor ons is dat we afschaffing van de kwijtschelding van de waterschapstarieven hebben kunnen verhinderen. Verschillende partijen willen dat en elders is dat hen al gelukt. In ons waterschap hebben we er voor gezorgd voor juist een uitbreiding van de kwijtschelding: ook de kleine zelfstandige kan er nu een beroep uit doen. Verder hebben we met succes aandacht gevraagd voor Social Return en voor de rechtspositie van de werklui op onze bouwprojecten.

Slot:

Wat kunt u doen? Heel nuttig is het afkoppelen van regenpijpen. Het water gaat dan rechtstreeks de grond in via grindbakken of anderszins. Dat helpt de verdroging tegen te gaan in plaats van dat je het water eerst in het riool vervuilt om het daarna weer schoon te moeten maken. Betegel je tuin niet helemaal, plaats zonnepanelen en maak je dak groen, waar dat kan.
Zorg ook voor een duurzaam en natuurvriendelijk raadsprogramma. We hebben daar ideeën over en zijn bereid om er in uw afdeling of programcommissie toelichting op te geven. Een seintje naar een van ons drieën is zo gebeurd.
Voor verdere informatie onze website www.psutrecht.nl. Daar staat ook ons verkiezingsprogramma.

Namens de PvdA-fractie bij HDSR, Frans van Bork en Constantijn Jansen op de Haar,
Jan Reerink,
fractievoorzitter (reerink.jgm@hdsr.nl)