De uitdagingen voor de komende jaren in Zeist

Door Karst Schuring op 29 augustus 2017

Zeist heeft een sterke financiële positie. Ik heb daar vaker over geschreven in de “Omslag”. Zeist kent een goede beheersing van de verschillende projecten en processen die een gemeente moet uitvoeren, heeft een goed eigen vermogen en weinig schulden, voert een goed risicobeleid om onverwachte tegenvallers op te vangen en al haar grondexploitaties zijn “in control”. Dat is het gevolg van niet alleen het beleid van dit college, maar ook van het beleid van voorgaande colleges. Er is dan ook weinig sprake van faalkosten of het weglekken van geld naar onnutte zaken in Zeist.

Sinds de kadernota in juni dit jaar weten we ook dat met de algemene verbetering van de economie in Nederland ook voor de gemeente Zeist geldt. Voor de komende periode heeft Zeist een structureel positief financieel perspectief van € 3,5 mln. met name door verbeteringen van het gemeentefonds.
Het is goed dat het college met dat financieel perspectief nog even voorzichtig omgaat. Niet meteen uitgeven maar nog even aankijken of dit standhoudt, met name of het structureel stand houdt. Want een dergelijke goede financiële positie heb ik in mijn jaren als raadslid nog niet meegemaakt.

Investeren in sociale cohesie

Maar als dit standhoudt dan is er alle reden om te investeren in het toekomstbestendig maken van Zeist en dan ziet de PvdA de volgende grotere uitdagingen voor de komende jaren:

Een van de grootste uitdagingen waar Zeist de komende jaren voor staat is het versterken van de sociale cohesie in Zeist. Nog steeds staat een grote groep Zeistenaren langs de kant: laagopgeleiden, mensen zonder werk of met een klein inkomen, mensen met een beperking, mensen uit de verschillende allochtone gemeenschappen in Zeist en mensen op zoek naar een betaalbare woning. De PvdA wil dat ook deze Zeistenaren het gevoel krijgen dat ze meedoen . Dat Zeist ook van en voor hen is. Dat ze ook meedelen als er meer is. We hebben nu de kans om dat ook waar te maken.

Het Minimabeleid (bestaanszekerheidsbeleid) is op orde na de besluiten die we in 2016 en onlangs tijdens de vorige raadsvergadering hebben genomen. De grens voor het minimabeleid is opgetrokken naar 130% van het minimuminkomen, de generieke regelingen blijven overeind en maatwerk wordt toegevoegd om mensen in problemen te kunnen ondersteunen. Daarmee is Zeist een zeer solidaire gemeente en de PvdA is daar zeer blij mee.

De volgende fase ligt in de eerste plaats in extra investeren in laaggeletterdheid en extra taallessen voor nieuwkomers en oudkomers of mensen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Dat is een voorwaarde voor veel mensen om te kunnen meedoen, maar is ook belangrijk omdat actieve deelname hieraan ook bijdraagt aan integratie in de Nederlandse samenleving.

In de tweede plaats ligt dit in het investeren in de rechten van mensen met een beperking. Dat gaat dan over de toegang tot voorzieningen, gebouwen, communicatie, werk, etc. Dat gaat dus veel breder dan zorg. Daarvoor is een “lokale inclusieagenda” nodig in Zeist.

In de derde plaats is een extra investering om mensen het perspectief op werk te geven. Zeist loopt hierbij achter op het landelijk gemiddelde. Als perspectief weg uit geldzorgen en andere problemen. We steunen het college dan ook in haar aanpak van Werk werkt en zouden extra investeringen in bemiddeling, ondersteuning en stages voor met name laagopgeleide jongeren wensen.

In de vierde plaats zijn meer betaalbare woningen nodig. We steunen het college in de versnellingsopgave voor de bouw van extra woningen voor woningzoekenden, vergunninghouders en bijzondere woonvormen en hopen dat snel voortgang gemaakt wordt van de verdere uitwerking van dit beleid.

In de vijfde plaats zijn lagere zorgkosten en het voorkomen van stapelingen nodig om te zorgen dat er geen belemmeringen zijn in Zeist om de zorg te krijgen die men nodig heeft. We weten dat het college dit meer in maatwerk wil zien, maar de PvdA blijft er een voorstander van om hier ook generiek beleid van te maken.

Een programma dat sociale cohesie wil stimuleren in Zeist heeft ook alles te maken met democratisering en vernieuwing van de democratie. Het toenemende verlies aan legitimiteit van de democratie en groeiende gevoelens van machteloosheid van mensen in de richting van instanties en regels is een bedreiging van onze democratie en een voedingsbodem voor polarisatie. We zien en horen dat vooral in de sociale woningbouwwijken van Zeist, onder andere in de opkomst bij de verkiezingen. We moeten stimuleren dat met name mensen in deze wijken hun eigen leven weer in handen krijgen, onze betrokkenheid voelen en mee kunnen doen in Zeist. Volgens de PvdA zou dat kunnen door het actief stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven . We kennen het belang van het werk van Kerk en Samenleving, de Voedselbank, de weggeefwinkel, de Stichting leergeld, de inloophuizen, Sociaal raadslieden, de stichting Tolerance en andere organisaties in deze wijken. Zij zijn de backbone van de Zeister samenleving en het versterken van die organisaties en het opzetten van nieuwe burgerinitiatieven in bijvoorbeeld de zorg, werk en inkomen en het beheer van de openbare ruimte zal mensen versterken. De huidige aanpak naar democratisering is nog te veel gericht op mensen die al meedoen en de “usual suspects”. De PvdA wil tijd, mensen en geld inzetten om met name mensen in wijken met veel betaalbare woningen te betrekken. Om Zeist weer te zien als “samen” in plaats van de door de huidige individualisering opgedrongen verzameling van individuen.

Investeren in het beheer van de openbare ruimte en duurzaamheid

Voor de PvdA is ook een extra investering in het beheer van de openbare ruimte noodzakelijk. We zien dat de gemeente haar best doet om de achterstanden in het beheer van de wegen, fiets- en wandelpaden en het groenbeheer en onkruidbestrijding in te lopen, maar we zien een te beperkt budget en bemensing. Dat zien we ook in het groenbeheer. Dit moet sneller en beter om het kwalitatieve beeld van Zeist te versterken. Een gemeente met zo’n sterke financiële positie moet allereerst haar basistaken op orde hebben en dat is het beheer van de openbare ruimte

Daarnaast is de keuze voor investeringen in een duurzaam Zeist van groot belang en we steunen de keuzes van het colleges. Wel willen we benadrukken dat er haast gemaakt moet worden van de uitwerking van de energievisie. Dat is van groot belang om de klimaatdoelstellingen te halen.

Op deze gebieden ligt de komende jaren onze PvdA-uitdaging.

Karst Schuring

Karst Schuring

Persoonlijk: Geboren in 1958, partner en een dochter. Beroep: senior adviseur planning & control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Houdt van: voetbal; hij is sinds zijn negende al fan van PSV. Mooiste muziek: wereldmuziek, folk- en sixtiesmuziek en de band Portishead. Favoriete schrijvers: Isaac Bashevics Singer en Chaim Potok. In zijn vrije tijd is

Meer over Karst Schuring