Door Nico Bernts op 2 september 2015

De toekomstplannen voor de komende drie jaar

Tijdens de Ledenbijeenkomst van 11 mei 2015 heeft de afdeling nieuwe plannen vastgesteld voor de komende drie jaar. Deze plannen worden ook wel genoemd de “revitalisering van de afdeling”.

Het doel van de revitalisering van de afdeling is: meer leden actief maken, meer nieuwe leden werven en proberen meer Zeistenaren geïnteresseerd te laten zijn in politiek. Hiervoor hebben we de volgende voorstellen en plannen geformuleerd:

A) Een systematische scouting en begeleiding de komende jaren van nieuw talent voor toekomstig raadslidmaatschap en andere kaderfuncties binnen de afdeling. Voor deze scouting en begeleiding heeft het bestuur een scoutingscommissie aangesteld. Deze commissie stelt een profielschets op, die aangeeft waar te werven nieuw talent aan moet voldoen. De scoutingscommissie doet ook de eerste gesprekken met belangstellenden.  Als basis voor deze profielschets dienen een aantal typeringen van idealen, waarden en uitgangspunten van de PvdA, die eveneens op 11 mei zijn gepresenteerd.

Voor de werving stellen we de volgende vier vormen van aanpak voor:

  • We gaan een advertentie plaatsen, waarin we vragen naar mensen die geïnteresseerd zijn om namens de Partij van de Arbeid een politieke rol te vervullen in de gemeente Zeist.
  • Een tweede aanpak om in contact met geïnteresseerden en potentieel talent te komen is het organiseren van workshops “Wat houdt het raadswerk in?” Deze workshops worden georganiseerd door Karst Schuring, die hiermee al eerder ervaring heeft opgedaan.
  • En de derde variant is het systematisch benaderen van partijgenoten met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in een toekomstig raadslidmaatschap. Daar zijn het bestuur en de fractie al mee bezig.
  • En een vierde aanpak is uiteraard de aansporing dat alle leden om zich heen kijken naar medeleden en niet-leden met de vraag: Zou hij of zij niet een geschikt raadslid zijn?

De aanpak van de wellicht minder gebruikelijke variant van het plaatsen van een advertentie drukt uit dat we ons voor de rekrutering breder willen oriënteren dan het nu bestaande ledenbestand.

De geïnteresseerden, die via de genoemde vormen van aanpak instromen, vormen een groep van nieuwe kandidaten, een “klasje van trainees”. Als afdeling bieden wij de nieuwkomers een gedegen opleidingsprogramma aan. Een soort traineeship, zoals dat in het bedrijfsleven en bij de overheid vaak voorkomt. Denk aan: meelopen met een raadslid, bijwonen en evalueren van een raadsvergadering, volgen van een cursusavond, meegaan op werkbezoek, voorbereiden van een commissievergadering, raadsstukken meelezen, een motie helpen voorbereiden enzovoorts. De scoutingscommissie gaat zich hier de komende twee jaar mee belasten en vormt een vaste begeleidingsgroep.
De scoutingscommissie heeft de opdracht om voldoende en geschikte trainees te werven voor een substantiële bezetting van een nieuwe kandidatenlijst straks, waarbij nieuwe gezichten, die passen binnen de profielschets, hoog op de lijst voor 2018 kunnen worden geplaatst.
De toekomstige kandidaatstellingscommissie krijgt in 2017 de opdracht mee de kandidaturen van trainees nadrukkelijk mee te wegen.

B) Eenmaal per maand organiseren we een Politiek Café. Steeds op de laatste vrijdag van de maand, bijvoorbeeld van 16.00 tot 18.00 uur. Uiteraard is het politiek café juist open voor iedereen. We geven het ook niet een expliciet PvdA-karakter. Maar de agenda (onderwerp en sprekers) wordt wel door ons bepaald. Het café zal een hoog actualiteitsgehalte hebben. Als bijzonder kenmerk zorgen we ook voor kinderopvang. Een andere ambiance dan gebruikelijk voor discussie kan inspirerend werken.

C) Een of tweemaal per jaar organiseren we een grote en goed voorbereide discussieavond over een thema dat veel mensen bezighoudt. Met externe inleiders van binnen en buiten de politiek.

D) De afdeling gaat een speciale verbinding aan met een viertal activiteiten, instituties of projecten in Zeist. Enerzijds vanuit de politiek inhoudelijke overeenstemming van de doelen, anderzijds vanwege de mogelijkheid om de betreffende activiteit via de fractieleden een stem in de Zeister politiek te geven. De werkgroep revitalisering stelt daarvoor de volgende groepen/organisaties voor:

  • Werkartaal
  • ZZP ‘ers en kleine ondernemers in Zeist
  • Gehandicapten en Patiëntenplatform
  • De groep Wajong en licht verstandelijk gehandicapten.