Door Karst Schuring op 23 april 2017

De PvdA over het raadsvoorstel “inzet begrotingssaldo 2017”

De gemeente Zeist heeft een structureel overschot in haar meerjarenbegroting tot 2020 van circa € 1,1 mln.  In 2017 bedraagt dit overschot € 985.000. Omdat het, volgens het college bij de behandeling van de begroting in november 2016 te vroeg was om voor dit overschot in 2017 concrete plannen voor te leggen, wilde zij in het voorjaar komen met concrete plannen om dit overschot in te vullen.

Voor de raadsvergadering van 28 maart en 11 april 2017 kwam zij met 7 min of meer uitgewerkte voorstellen om deze eenmalige middelen voor 2017 in te zetten. De voorstellen betroffen:

Duurzaam Zeist 2030 (waaronder het opstellen van een energieplan)€ 190.000
Slot Zeist (waaronder het opzetten van een kanoroute)€ 145.000
Uitvoeren cultuurvisie€ 100.000
Aanpassingen De Klinker€ 151.000
Aanpak leefbaarheid Dorpsstraten€ 255.000
Uitvoeren Sportvisie vanaf 2018€   50.000
Motie beweegvriendelijke omgeving€   75.000

Het totaal van deze voorstellen bedroeg € 966.000.

De PvdA is nooit een voorstander geweest van het tussentijds besteden van overschotten op de begroting. De PvdA is voor een integrale afweging tweemaal per jaar als we het geheel van de financiële stand van zaken kunnen overzien en het geheel van de problemen en kansen. Zodat we geen zaken over het hoofd zien of kansen missen. Maar een meerderheid in de raad was voorstander van deze werkwijze van de inzet van eenmalige middelen, dus er was ook voor de fractie geen ontkomen aan.

Daarbij zijn een aantal voorstellen sympathiek. De voorstellen voor de cultuurvisie, duurzaam Zeist, de sportvisie, Slot Zeist, de leefbaarheid van de Dorpsstraten en de beweegvriendelijke omgeving konden ook PvdA-voorstellen zijn.

Enige onrust ontstond door de opname van de houtenergiecentrale in het lijstje met zaken voor het energieplan (bedoeld als een van de wegen richting een klimaatneutraal Zeist), omdat bepaald niet zeker is of deze centrale echt duurzaam is. Daarnaast werd in het voorstel over Slot Zeist voorgesteld een kanoroute in te richten vanaf de Slotvijver naar de Kromme Rijn. Hiertegen protesteerden de groene groepen in Zeist en het Utrechts Landschap omdat dit de rust in het gebied zou verstoren. Beide onderdelen zijn unaniem door de gemeenteraad uit het voorstel gehaald.

Een van de andere voorstellen betrof “Aanpassingen De Klinker voor een bedrag van € 151.000. De PvdA vond dit project prematuur omdat er geen plan ligt voor de toekomst van “De Klinker” en er allerlei geruchten rond gaan over de toekomstige plek van de Bibliotheek en de Muziekschool.

Hierover wordt nog een onderzoek gedaan en worden gesprekken gevoerd, zo werd duidelijk tijdens de meningswisseling aan de Ronde Tafel.

Omdat op dit moment niet beoordeeld kan worden – omdat een totaalplan ontbreekt – of dit een zinvolle investering is, is op dit moment een nadere investering, los van het reguliere onderhoud, niet opportuun. De PvdA is van mening dat dit project hierom dus niet voldoet aan de criteria voor een eenmalige investering en dat dit  project prematuur is.

De inzet van de PvdA

Wat voor de PvdA ontbrak in het lijstje met “Voorstellen voor inzet begrotingssaldo 2017”, is aandacht voor het beheer van de openbare ruimte en extra investeringen daarin, nu daar middelen voor zijn. Op de staat van de binnenwegen en fiets- en wandelpaden is op de sociale media en bij buurtverenigingen veel kritiek. Ook door de PvdA heeft  de problemen meerdere malen aan de orde gesteld. Ik verwijs de lezers bijvoorbeeld naar de staat van de Van Reenenweg, de Fransen van der Puttelaan en de Philips van Bourgondiëlaan. Een inhaalslag om veel binnenwegen, fietspaden en wandelpaden te herstellen en op orde te krijgen is nodig. Duidelijk is dat de middelen om dit te bereiken beperkt zijn en nopen tot keuzes en een gefaseerde aanpak. De PvdA is van mening dat met een investering vanuit het begrotingssaldo 2017  en de inzet van medewerkers en college de noodzakelijke verbeteringen van de wegen en fiets- en wandelpaden in onze gemeente versneld mogelijk kunnen worden gemaakt.

Daartoe heeft de PvdA een amendement ingediend dat echter geen meerderheid haalde in de gemeenteraad. De liberale coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en Seijst.Nu) vonden het wel best.

Karst Schuring

Karst Schuring

Persoonlijk: Geboren in 1958, partner en een dochter. Beroep: senior adviseur planning & control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Houdt van: voetbal; hij is sinds zijn negende al fan van PSV. Mooiste muziek: wereldmuziek, folk- en sixtiesmuziek en de band Portishead. Favoriete schrijvers: Isaac Bashevics Singer en Chaim Potok. In zijn vrije tijd is

Meer over Karst Schuring